РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Съветникът на премиера инж. Барзов с категорична подкрепа за изграждането на ПСПВ на Трявна

Съветникът на министър-председателят инж. Владимир Барзов, секретарят на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет Людмил Върбанов, заместник областният управител Ивелин Стоянов и ръководството на Община Трявна направиха обход по всички обекти, които са общинска инфраструктура и са засегнати от поройните дъждове в неделя. Заснети са обектите, коментирани са трайни решения за отстраняване на щетите. Обсъден е механизмът за кандидатстване пред междуведомствената комисия.
Описаните щети са в две направления като спешни и неотложни и последващи, с цел превенция от бъдещи подобни ситуации. Предстои придвижването на съответната документация, за да бъдат получени необходимите средства за възстановяване на щетите.
След огледите инж. Барзов се срещна и с областния управител Ралица Манолова във връзка с направените констатации от обходите. Съветникът на премиера ще вземе повод от посещението си в Трявна и огледите на обектите и ще предложи промяна, която да касае начина на одобрение на инфраструктурни проекти на общините, за да може да се гарантира качествено проектиране, защото се виждат пропуски и то най – вече, когато се случи извънредна ситуация. Пред областния управител инж. Барзов заяви и категорична подкрепа за изграждане на пречиствателна станция за питейни води за Трявна, която е изключително необходима за един град, чиято икономическа дейност се свързва най – вече със сектор туризъм.
Снимки: Юлияна Цанева

72 безработни лица започват работа по Регионалната програма за заетост на област Габрово

Стартира изпълнението на Регионалната програма за заетост на област Габрово. Чрез нея се цели осигуряване на трудови доходи на безработни лица и подобряване жизнената среда и привлекателността на 111 населени места в четирите общини от област Габрово. Общо 72 безработни лица ще започнат работа по Програмата в региона ни. В Националния план за действие по заетостта през 2022 г. за област Габрово са разпределени 395 579 лв.

С тези средства се осигурява временна заетост в рамките на до шест месеца чрез разкриване на работни места в общественополезни дейности - поддържане и почистване на тротоари, канавки, бордюри и алеи от затревяване, отпадъци и наноси; благоустрояване и текущо поддържане на терени за обществено ползване; почистване на прилежащите алеи, улици и тротоари от сняг; ръчно почистване на дерета; ръчно почистване, снегопочистване и опесъчаване на гробищни паркове и др.

Извършваните дейности от наетите безработни лица по Регионалната програма за заетост ще бъдат по утвърден график и ще са съобразени с природо-климатичните условия за работа.

Обявени са две свободни работни позиции в Областна администрация - Габрово

Областна администрация – Габрово обяви конкурс за две свободни работни места - за длъжността Младши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" и за длъжността Юрисконсулт в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Работата в специализираната администрация дава възможност за участие в разработването на проекти, становища и предложения за решения по прилагането на нормативните актове в областта на  младежките дейности, спорта и туризма.

Обявената свободна длъжност в общата администрация се свързва с изготвяне правни становища и извършване юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на дейностите в областната администрация. Осъществяване процесуално представителство. Осигуряване упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта. Длъжностите дават възможност за личностно и кариерно развитие и работата в сплотен екип.

Пълната информация за обявите е публикувана на интернет страницата на администрацията https://www.gb.government.bg/index.php/2014-11-04-15-02-00/targove-obyavi-konkursi в меню "Администрация", подменю "Търгове/Обяви/Конкурси".

Документите и за двата конкурса се приемат до 17.00 часа на 24.06.2022 г. /включително/ на адрес: Областна администрация – Габрово, пл.”Възраждане” № 5 в Центъра за административно обслужване ет. 1