РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Приета е Областната аптечна карта на Област Габрово

Картата дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово. Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна. Към момента на територията на областта функционират следните аптеки разпределени по общини: Габрово – 28, Дряново – 3, Севлиево – 11, Трявна – 5 /вкл. в гр. Плачковци – 1/.
В Становището на комисията, разработила Областната аптечна карта, се отчита необходимостта от разкриване на 1 нова аптека в община Дряново и 1 аптека с денонощно обслужване в община Севлиево. Предвидена е също така реорганизация на дейността на някои аптеки. Поне по 1 аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение.
Поне 1 аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри. Поне 1 аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека.

Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния. При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66.

Предстои Областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г. Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

Кристина Сидорова участва в откриването на Унитех

Кристина Сидорова участва в откриването на на 22-та международна научна конференция Унитех, която ще се състои днес и утре в Технически университет - Габрово.
Над сто учени от университети, научни организации и представители на бизнеса от страната и чужбина ще представят повече от 130 научни доклада в деветнадесет тематични секции. В приветствието си към участниците Областният управител акцентира върху решаващата роля на Техническия университет за научно-техническия напредък, иновациите и развитието на нашата област в условията на новите предизвикателства към зелена и цифрова трансформация на икономиката. Тя благодари на ръководството и преподавателите за инициативността и възможността тук да се случват все повече такива събития, които дават тласък в развитието на младите учени и възможност за разпространение на техните достижения. „Вярвам, че всяка среща в рамките на този важен форум, всяка обменена идея и мисъл ще обогатят нашия научен опит, ще дадат начало на нови сътрудничества и общи проекти, ще ни заредят с идеи и ентусиазъм. Пожелавам на всички ползотворна работа и съм уверена, че заедно – учени, студенти, бизнес, администрации – ще съумеем да извървим пътя от наука към практика и да трансформираме резултатите от научноизследователската и развойна дейност в нови продукти и услуги.“ – каза още Сидорова.
Освен като официален гост, тя взе участие във форума и като докторант на Техническия университет, като в следобедната сесия представи своя научен доклад в сферата на информационните и комуникационни технологии и изкуствения интелект.

Среща на екипите за обхват на децата и учениците

Директори на училища и детски градини от общини Габрово, Дряново и Трявна, учители, психолози, експерти от РУО, общините, Детска педагогическа стая, РД „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ се събраха днес на работна среща на екипите за обхват в СУ „Отец Паисий“ – Габрово. На нея присъства и областният управител Кристина Сидорова в качеството й на председател на Областен координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Домакините бяха подготвили богата програма с изяви на своите възпитаници, с която демонстрираха различни форми на извънкласни занимания – един от най-широко прилаганите методи за обхват на децата и учениците. Кръжоци за театър, народни танци и пеене, посещение на прожекции на филми, организирани екскурзии, участия в проекти, спортни дейности, дни на талантите, творчески работилници са само част от инициативите на училищата и детските градини в област Габрово, с които те задържат в образователната система подрастващото поколение. Това стана ясно от презентациите на домакините от СУ „Отец Паисий“ и колегите им от ДГ „Младост“. В последвалата дискусия с подобни примери от своя опит се включиха и представители на останалите образователни институции.
На финала Кристина Сидорова се обърна към всички с благодарност за добре свършената работа, за която свидетелства почти пълния обхват в нашата област. Тя акцентира върху факта, че само работейки заедно и партнирайки си можем да се справим успешно с предизвикателствата по задържане на децата в училище.