РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Петкова: Днес е време за солидарност! Време за вяра! Време за нашето „БЛАГОДАРЯ“!

Днес е време за благодарност! И макар че за нея не е необходим повод или специален празник, аз ще използвам Международния ден на здравето, за да го направя, защото той Ви прави специални. Във време на предизвикателства човек най – ясно осъзнава кое е най – ценното. А това е здравето – нашето и на ближния ни, и свободата – да бъдем.

Признателна съм и се покланям пред Вас, защитници наши в бели престилки, за всеотдайността и предаността Ви към призванието, което сте избрали. За грижите към нас, за благите вести, които донасяте, за подкрепящото рамо в тежки моменти, за човечността Ви.

Бъдете здрави! Бъдете силни, за да преодолявате всяко предизвикателство!

Празникът е в душите! Днес е време за солидарност! Време за вяра! Време за нашето „БЛАГОДАРЯ“!

Невена Петкова

Областен управител на област Габрово

Апел към гражданите, ползващи услугите на обществения транпорт

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната и нарастващите случаи на заболели, както и наличието на данни за безсимптомно протичане на заболяването, Областният кризисен щаб за превенция разпространението на новия коронавирус-COVID 19 към РЗИ - Габрово се обръща с апел към гражданите, ползващи услугите на обществения транспорт, да използват лични предпазни средства /маски/ при пътуване в автобуси, обслужващи линиите в гр. Габрово, както и междуградски такива.
Препоръчва се на гражданите да не се качват в препълнени автобуси.
Ползването на маски от гражданите се препоръчва и при извършване на автомобилни таксиметрови превози, при които в автомобила пътуват повече от две лица. Ползването на маска от таксиметровия шофьор е задължително съгласно Предписание на РЗИ Габрово.
Областният кризисен щаб Габрово обръща внимание, че използването на автомобили за таксиметрови превози като маршрутки, е опасно с оглед струпването на хора в ограничено пространство и представлява грубо нарушение на Закона за автомобилните превози.

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

За изплащане на компенсации ще може да кандидатства работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. С приемането на постановлението на Министерския съвет ще бъдe подкрепена заетостта на работници и служители, заети в хотелиерството, ресторантьорството, дейности в областта на културата, спорта и развлеченията, търговията на дребно, пътническия транспорт и др.

Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през съответния период, посочен в постановлението. От тази възможност няма да могат да се възползват работодателите, които осъществяват дейност в секторите: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Към тях ще се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите. Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата.

Финансовите средства за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на Държавното обществено осигуряване.