РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Обявен е оранжев код за силен вятър

За днес, 01.04.2022 г. от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС е обявен „оранжев“ код за силен вятър от юг-югозапад с пориви над 25 м/с. за областите: Габрово, В. Търново, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Над останалата част от страната е обявен „жълт“ код за силен вятър от юг-югозапад с пориви до 20-22 м/с.

От ГДПБЗН-МВР са дадени допълнителни указания до териториалните и структури за повишаване на готовността при възникване на извънредни ситуации, като за метеорологичната прогноза са уведомени и директорите на областните дирекции на МВР в съответните области.

Периодът от 01.04.2022 г. -до 31.10.2022 г. - определен за пожароопасен

По информация на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за месец март в община Габрово са установени 4 души, които палят суха растителност, в следствие на което пожарът се разпространява в сухи треви и в горския фонд. На същите са съставени актове по закона на МВР, който предвижда санкция в размер от 200 до 2000 лева.

-          На 25.03.2022 г . в село Трапесковци пожарът се разпространява в сухи треви и храсти.

-          На 27.03.2022 г. в местност Градище пожарът се разпространява в горския фонд.

-          На 28.03.2022 г. в село Киевци пожарът се разпространява в земеделска земя и горския фонд.

-          На 30.03.2022 г. в село Враниловци пожарът се разпространява в сухи треви и храсти

Припомняме, че със заповед №РД-02-01-55/22.03.2022 на Областен управител на област Габрово, по предложение на Директора на РДГ - Велико Търново е определен за пожароопасен сезон периода от 01.04.2022 г. -до 31.10.2022 г. Със заповедта се забранява паленето на огън и извършване на огневи работи на разстояние по малко от 100 метра от границите на горските територии. Оповестяват се и правилата за създаване на необходимата организация на пожарна безопасност в горските територии. Заповедта е публикувана на интернет страницата на областна администрация https://www.gb.government.bg/Documents/aktove/Zapoved%20po%20chl.%20137%20ot%20Zakona%20za%20gorite.pdf

Областният съвет за тристранно сътрудничество проведе първо редовно заседание за 2022 г.

Областният съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание, ръководено от областния управител Ралица Манолова, в което участваха представители на Регионален съвет на КНСБ – Габрово, Стопанска камара – Габрово, КТ „Подкрепа“ – Габрово, Асоциация на индустриалния капитал в България – Габрово, както и представляващите Дирекция „Бюро по труда – Габрово и отдел “Статистически изследвания – Габрово. В дневния ред на заседанието беше включен отчет за дейността на ОСТС – Габрово за 2021 година и план за 2022 година.

От Бюро по труда – Габрово беше представена информация, свързана със състоянието на пазара на труда в Габровска област за четвърто тримесечие на 2021 г. и за цялата 2021 г. и съпоставка с предходната година (2020 г.), а Стопанската камара – Габрово докладва за наети лица и средна работна заплата в Габровска област за трето и четвърто тримесечие на 2021 г.

През 2021 г. в габровска област са регистрирани 3791 безработни лица. Равнището на безработица за годината е  3,91 %. Постъпили на работа са общ 3940 лица като 3087 от тях са на първичен пазар и 897 на субсидирана заетост. През изминалата 2021 година в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово са обявени общо 4343 работни места, от които 3241 работни места на първичен пазар и 1102 работни места за субсидирана заетост по различните проекти и програми реализирани от институцията. Спрямо 2020 г. равнището на безработица се е понижило с 1,53 процентни пункта. Спрямо предходната година е по-голям броят на устроените на работа безработни лица, както и обявените в институцията работни места.

Предложено беше от г-жа Росица Йонкова – председател на КНСБ-Габрово при изготвяне на справката за следващи заседания, освен на областно ниво, да бъде представена информация за състоянието на пазара на труда и по общини.  Председателят Стопанска камара – Габрово г-жа Пепа Сомлева потърси информация дали има значително увеличаване броя на регистрираните безработни лица, които са освободени от фирми, основно произвеждащи  и изнасящи своята продукция предимно за руския пазар. От дирекцията коментираха, че такава тенденция не се забелязва, но има единични случаи.

По време на заседанието от Стопанската камара предоставиха информация свързани с наетите лица и средната брутна работна заплата за 2021 г. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2021 г. се увеличава с 0.4 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 39.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ , „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Намаление се наблюдава сред наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности, „Операции с недвижими имоти“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 48.9% и 11.8%.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.1 хил., или с 2.8%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1 284 лв., ноември - 1 319 лв., и за декември - 1 368 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо същия период на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование“. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото на 2021 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 893 лева;
  • „Образование“ - 1 914 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ -1 739 лева
  • Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
  • „Административни и спомагателни дейности“ - 753 лева;
  • „Други дейности“ – 755 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 778 лева

В сравнение с останалите области на страната, по показател средна брутна месечна работна заплата област Габрово се нарежа на осмо място в страната след София (столица), Враца, Варна, София (област), Стара Загора, Пловдив и Русе.

След обсъждането на темите, включени в дневния ред на заседанието бяха приети две предложения – на Статистическото бюро – да се планират извънредни заседания на Областния съвет по тристранно сътрудничество, свързани с въпроси касаещи настанените украински граждани на територията на област Габрово и на Стопанската камара – да се подготвя седмичен бюлетин от Областна администрация – Габрово за информация на всички институции имащи отношение към въпросите с бежанците от Украйна.