РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

До края на април 2021 г. Регионална библиотека ”Априлов-Палаузов“ продължава да работи с читатели от 9.00 ч. до 17.30 ч.

В условията на удължена извънредна епидемична обстановка до края на април 2021 г. обслужването на читатели в Детски отдел, филиала и Заемната за възрастни става при засилени противоепидемични мерки – задължително поставена маска за еднократна или многократна употреба, дезинфектант на ръцете и спазване на дистанция най-малко от 1,5 м. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели. При влизане в основната сграда на библиотеката температурата на посетителите ще бъде измервана с безконтактен  термометър. Отделите разполагат с дезинфектант за ръце и ежедневно се извършва неколкократна дезинфекция. Максималният брой на посетителите, които могат да присъстват едновременно в залите за заемане е двама, като времетраенето на престоя  е до ½ час. Всички читатели са длъжни да използват предоставените им ръкавици за еднократна употреба.

Възможността за заемане на книги след предварителна заявка оставаЗаявката може да бъде направена по телефон, имейл, или на място. Препоръчва се на потребителите да ползват електронния каталог https://ilib.libgabrovo.com/ за избор на конкретни заглавия и онлайн услугата „Моята библиотека” за заявка на литература и презаписване на заети документи. До края на извънредната епидемична обстановка заявките са безплатни. Заетите библиотечни материали може да бъдат презаписани и на тел. 066 806210 – Заемна за възрастни, 0878649754 - филиал и 066 806327 - Детски отдел или съответно на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Информационно обслужване онлайн при постъпили запитвания и библиографски справки се заявява чрез имейл на съответния отдел или чрез опцията „Попитай библиотекаря” на сайта на библиотеката. Библиотеката продължава да извършва по електронен път и други библиотечни услуги (предоставяне на писмена библиографска и фактографска информация, ретроспективни библиографски издирвания, копия на библиотечни документи и др. Чрез сайта www.libgabrovo.com. могат да се ползват и всички дигитални услуги и ресурси на РБ „Априлов – Палаузов” – например Дигиталната библиотека „Ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания“ (http://kin.libgabrovo.com/), както и Дигиталната библиотека „Габровски периодичен печат“ (http://e-lib.libgabrovo.com/).

Обслужването на потребители в отдел „Краезнание”, читалните и отдел „Изкуство” става само с конкретно посочен източник с всички библиографски данни след предварително подадена заявка или попълнена заемна бележка на място. Един документ се ползва еднократно, след което подлежи на 72-часова карантина. Всеки потребител в отдел „Изкуство”, читалните или отдел „Краезнание” ползва работно място съобразно противоепидемичните мерки, където ще му бъдат предоставени заявените документи. Максимален брой потребители в отдел „Изкуство” и отдел „Краезнание”  -  един потребител, с времетраене на престоя до 1 час. В читалните – трима потребители с времетраене на престоя до 1 час. Няма да се допускат читатели след запълване на определения капацитет за ползване на зоните за обслужване.

Библиотеката притежава машина за почистване на книги чрез UV стерилизация, от която читателите могат да се възползват. Освен това всяка върната книга се подлага на 72-часова карантина и през това време не се предоставя на друг читател.

Към този момент не е разрешено ползването на настолните компютърни конфигурации в библиотеката и ползването на текущи периодични издания. Не се допускат посетители извън зоните за обслужване.

Приключи мониторингът и оценката на изпълнението на Областната стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците, предстои разработване на нова за периода 2021-2022 г

Приключи мониторингът и оценката на изпълнението на Областната стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в края на двугодишния й период на действие. Мониторингът е проведен от работна група, назначена със Заповед на областния управител Невена Минева. Изготвен е и утвърден от областния управител доклад, който включва три основни направления - Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини; Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време; Човешки ресурси и сътрудничество. Към всяко от тези направления има описани обща и специфични цели, а на база постигнати индикатори работната група извежда изводи, които ще вземе предвид при разработването на новата Стратегия, която ще е за периода 2021 – 2022 г. Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на област  Габрово се разработва в изпълнение  на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование и следва да бъде готова и утвърдена до края на м. март 2021 г.   

По време на оперативна среща на работната група, бяха обсъдени изводите от доклада и разпределени задачите по актуализация на данните, който ще залегнат в следващата Стратегия.  От изготвения доклад прави впечатление, че извършените тестове за ранно детско оценяване са двойно повече в сравнение с периода на действие на предходната Стратегия (2018-2019г.). Извършено е ранно оценяване на децата в детските градини във всички общини. Дряново, която преди не извършваше ранно оценяване поради липса на специалисти, от този период също стартира практиката. Почти тройно по-голям е броят на консултациите по отношение преодоляване на различни трудности в обучението. Наблюдава се все по-нарастващо взаимодействие между родители, педагози, психолози и специализиран персонал.

Във връзка с обучението от разстояние през 2020 година интензивно се активира използването на информационните и комуникационни средства, което извежда дигиталните компетентности, както на учениците, така и на  участниците в процеса на образование и подкрепа за личностно развитие, на ново ниво. С нарастването дела нa STEM профили и специалности в габровските средни училища се обновява и материално-техническата база чрез изграждане или планиране на нови кабинети, оборудвани с високотехнологични системи и софтуери, които създават облик на нова образователна среда за развитие на младите хора.

Увеличен е броят на инициативите в сферата на здравното образование и здравословния начин на живот с оглед пандемията от COVID-19.

Наблюдава се траен интерес на училищата и детските градини към участието в проекти. Една част от тях вече имат създадени партньорства и ги използват за последващи дейности и устойчивост на резултатите. Финансирането по проекти е допълващо и създава условия за разнообразяване на дейностите на учебните заведения. Реализирани са дейности за обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците дори в условията на прекъснат присъствен учебен процес през 2020 година със средствата на компесаторни механизми.

Продължава работата с деца и ученици с рисково поведение като се набляга както на превенцията, така и на допълнителна работа и консултации с родителите на такива деца и със самите деца. Отчетен е увеличен интерес към заниманията в сферата на изкуствата. Проведени са повече обучения и семинари за работата в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. Стартирана е практика и за провеждане на уебинари.

Личностното развитие е предпоставка за по-качествен начин на живот и като такова то дава възможност на всеки човек да осъзнае и развие своите знания, таланти и потенциал с цел по-добра реализация. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците е залегнала в Закона за училищното и предучилищното образование. Правото на личностно развитие е регламентирано чрез Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование.

             

Областният управител Невена Минева уважи първото присъствено заседанието на Общински съвет - Севлиево

Областният управител Невена Минева уважи първото присъствено заседанието на Общински съвет - Севлиево, по време на което беше гласуван рекорден бюджет на общината в размер над 54 млн лв. 

Общината ще получи 3 722 200 лв. повече, спрямо 2020 г. под формата на субсидии от централен бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Ръстът се дължи и на големия преходен остатък формиран през 2020 г. В края на миналата година община Севлиево получи допълнително близо 15 000 000 лв. целеви средства за подобряване на водоснабдяването, за ремонт на улици в град Севлиево и за изграждане на велосипедна алея, припомни по време на заседанието кметът на община Севлиево и още веднъж изрази благодарност към Правителството за подкрепата. 

С бюджета си през тази година Община Севлиево ще изпълнява няколко важни приоритета, сред които запазване на финансово-икономическа стабилност и прозрачна финансова политика; осигуряване на условия за устойчиво социално – икономическо развитие и за отглеждане, и обучение на подрастващите, достъпно и качествено образование за всички; подобряване състоянието на инфраструктурата, благоустрояване на населените места; подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в общината; подобряване на спортната инфраструктура и подпомагане дейността на спортните клубове; активно включване на децата и младежите в дейности, подпомагащи личностното им израстване; подобряване качеството на живот на хората чрез развитие на системата за социални услуги; развитие на общинското, детското и ученическото здравеопазване.