РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие Решение преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. до 24,00 часа на 17 септември 2021 г.

Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8,00 часа на 18 септември 2021 г. до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Всички данни за населението и жилищния фонд, събрани по време на преброяването, ще се отнасят към 0.00 часа на 7 септември 2021 г., което е т.нар. "критичен момент на преброяването".

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.

Периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз.

Техническата гимназия в Габрово е сред 91 учебни заведения от страната, които ще получат спортно оборудване и обзавеждане

2,5 млн.лв по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. са осигурени за финансирането на проект BG16RFOP001-3.004-0002 „Доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепа за здравословен начин на живот сред учениците от държавните професионални училища в Република България“. Бенефициент по проекта е Министерството на  образованието и науката.

Със средствата ще се достави и монтира спортно оборудване и обзавеждане, включително тренировъчни фитнес системи за открито, на 91 държавни професионални гимназии в цялата страна, сред които е и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Габрово.

Целта на проекта е да се подобри качеството на образователната среда и да се обнови спортната материална база в учебните заведения.

С реализирането на проекта ще бъдат създадени условия за пълноценно упражняване на физическо възпитание и спорт от 32 хиляди ученици.

Съоръженията и оборудването ще бъдат използвани за нуждите на учениците в рамките на специалностите от одобрената учебна програма, като инфраструктурата ще може да се ползва за осъществяване на извънкласни занимания или от външни за училището лица в останалото време.

Източник: МРРБ

Невена Минева беше избрана за член на работната група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027

Регионалният съвет за развитие /РСР/ на Северен централен район за планиране проведе своето първо заседанието. За председател на Съвета бе избран кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов, а кметът на община Габрово Таня Христова бе избрана за заместник-председател, по предложение на областния управител на област Габрово Невена Минева. По време на днешното онлайн заседание членовете на РСР одобриха вътрешни правила за работата на съвета. Актуализирани бяха и представителите на РСР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 и представителите на РСР в работните групи за разработване на Споразумението за партньорство и програмите за периода 2021-2027 година. Областният управител Невена Минева беше избрана за член на работната група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027.

Участие в днешното първо заседание на новия състав на Съвета взе и заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която подчерта, че най-важната роля е свързана с прякото му участие в преселекцията на инвестиционни проекти, които ще се осъществяват чрез комбинирано европейско финансиране от различните програми с основната координираща функция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и водеща роля на програмата за развитие на регионите. Останалите програми с бюджетите си също ще допринасят за развитието на региона.

Одобряване на интегрираната териториална стратегия за развитие, пряко участие в нейното управление, координиране, наблюдението за изпълнение и  отчитането на ефектите от прилагането ѝ са сред отговорностите на новосформирания Регионален съвет за развитие на Северен централен район за планиране. –коментира още зам.-министър Николова.  

В състава на Съвета участват представители на общините от областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра, съответните областни управители, както и представители на министерствата, бизнеса, неправителствения сектор, висшите училища и научни организации.