РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Отбелязваме Световния ден на водата

 

Всяка година на 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Това е годишен празник на Организацията на обединените нации, започнал през 1993 г., който извежда на преден план ВОДАТА и повишава осведомеността за 2 милиарда души, които в момента живеят без достъп до чиста вода. През 2022 г. Темата на празника е „Подземни води“.

Подезмните води в България имат свои собствени басейни, в които се извършват процесите на тяхното количествено натрупване, движение и формиране на хидрохимичните им свойства. Област Габрово попада в Балканидния хидрогеоложки регион, който е доста сложен в геоморфоложко, морфоложко и хидроморфоложко отношение. Разделен е на четири части с най-голямо дялово участие на Предбалкана и Балкана. В тези области са определени около 50 подземни водни тела. В Габровски район се срещат карстови извори и сложни и разнообразни карстови образувания. 

 

 

 

Снимка: PhotoPlace.Club

 

Какво представляват подземните води?

Подземните води са вода, намираща се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат. Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационни системи, земеделие, промишленост и екосистеми. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем - колко вода има там долу. Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.                    

Защо трябва да се грижим за подземните води?

Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се зарежда от дъжд и сняг.  Замърсяването на подземните води е особен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови. На някои места не знаем колко подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс. Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим с подземните води?

Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата, трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.

Бизнес Академия за стартиращи предприемачи – скоро и в Габрово

Областният управител Ралица Манолова стартира разговори за организиране и провеждане в Габрово на Бизнес Академия за стартиращи предприемачи – BASE. Програмата BASE има за цел да насърчи хората да инициират свой собствен бизнес, или ако вече имат собствена предприемаческа дейност - да я доразвият и разширят. По този начин се стимулира и цялостното подобряване на бизнес средата в региона.

Бизнес академията се организира по проект на Фондация „Америка за България“ и Съвета на жените в бизнеса в България и представлява иновативен курс за обучение. Той ще бъде напълно безплатен и ще включва както теория, така и практически занимания. Предстои среща с Община Габрово и финални разговори за уточняване на формата, след което ще стартира записване на желаещите да се включат в курса.

Областният управител ще настоява пред АПИ за решаване на проблема с конфликтното кръстовище в района на с. Враниловци

Ръководството на Областна администрация – Габрово ще настоява пред Агенция Пътна инфраструктура и МРРБ за решаване на проблема с конфликтното кръстовище на републикански път II-44 в района на с. Враниловци, където само преди седмица станахме свидетели на тежка катастрофа.

В поредица от срещи, започнали още през изминалата седмица, областният управител Ралица Манолова и нейният заместник Ивелин Стоянов обсъждат с Община Габрово и Областно пътно управление – Габрово възможни варианти за подобряване на организацията на движение. Към момента всички институции се обединяват около идеята, че възможно най-скоро трябва да се предприемат реални стъпки за подобряване безопасността на движение. Дали това ще бъде чрез разширяване на пътя посредством трета лента за движение и нова организация на кръстовището или по друг начин – ще очакваме експертното становище от АПИ по казуса, коментират още участниците в срещите. Със сигурност ще е необходимо провеждане на одит на състоянието на безопасността към момента и инвестиционно проектиране с всеобхватно проучване и специализирани дейности.

 Републиканският път II-44, преминаващ през територията на област Габрово, в конкретния участък е рехабилитиран със средства от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване от 18 април 2019 г. Експлоатационното му състояние е много добро, техническите параметри и елементи на пътя отговарят на действащите законови и нормативни документи.

Анализът на настъпилите ПТП-та показва, че участъкът не е регистриран като такъв с концентрация на произшествия, но прави впечатление, че за последните 3 месеца са настъпили 4 катастрофи главно с причина несъобразяване с въведените ограничения и мерки за допълнително обезопасяване. – коментира заместник областният управител Ивелин Стоянов. Ето защо областният управител Ралица Манолова ще инициира среща в Габрово с представители на АПИ, Община Габрово, Областно пътно управление и жителите на околните населени места, за да се разгледат на място възможностите, които биха удовлетворили всички заинтересовани страни и предотвратили нови пътни инциденти в този участък. „Проблемът е видим от няколко години, а исканата реконструкция ще е в интерес на всички“ – категорична е Ралица Манолова, която апелира водачите на превозни средства да бъдат внимателни и да спазват ограниченият.