РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

COVID19

Заповед на Директора на РЗИ - Габрово

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето и във връзка с потвърден случай на COVID-19 на 07.03.2020 г. със Заповед от 8.03.2020 г. на Директора на РЗИ - Габрово се ЗАБРАНЯВА ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ:
1. Провеждането на учебни занятия в училищата и детските градини
2. Провеждането на учебни занятия в ТУ Габрово
3. Дейността на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения на територията на област Габрово
4. Провеждането на масови мероприятия, вкл. спортни и културни.