РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Ред за предоставяне на помощ за настаняване на лица, търсещи закрила в България

С РМС № 145 от 10 март 2022 г. правителството одобри Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна

Програмата предвижда лицата, получили временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците, имат право на хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден (закуска, обяд и вечеря), в т.ч. туристически данък.

Транспортирането на лицата от българския пропускателен пункт до мястото за настаняване може да се осъществи от и за сметка на хотелиера, както и за сметка на бюджетна организация – при настаняване в държавни или общински бази или в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината. Помощта се предоставя за срок до три месеца от влизането на лицето, получило временна закрила на територията на Република България. В същия размер и срок се предоставя помощ и за лицата под 18 години.

Лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната, имат право на хуманитарна помощ в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден (закуска, обяд и вечеря), в т.ч. туристически данък. Транспортирането на лицата от българския пропускателен пункт до мястото за настаняване може да се осъществи от и за сметка на хотелиера, както и за сметка на бюджетна организация – при настаняване в държавни или общински бази или в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината. Помощта се предоставя за срок до един месец от датата на заявяването (във връзка с облекчена процедура за достъп до пазара на труда в Европейски съюз за срок до три години, за което информация следва да се предостави от Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Дирекция „Миграция“ и/или Министерството на труда и социалната политика). В същия размер и срок се предоставя помощ и за лицата под 18 години.

Помощта се ползва при настаняване минимум на две лица в двойна стая и максимум три лица без значение дали е апартамент или стая в хотелски комплект. Изключение се допуска при многодетни семейства.

Помощта се предвижда да се използва, както следва:

  • в обекти на дружествата, в които едноличен собственик на капитала в търговски дружества е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове - собственост на държавата и общините, и почивните станции на министерствата, ведомствата и общините;
  • в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър;
  • в ученически и студентски общежития;
  • в обекти за настаняване на Националния STEМ център към министъра на образованието и науката.

При наличие на свободни места висшите училища, „Студентски столове и общежития“ ЕАД, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитите от системата на предучилищното и училищното образование имат право за срока на Програмата да настаняват без заплащане на наем в студентските, съответно в ученическите, общежития и лица, търсещи временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците вследствие на военните действия в Република Украйна.

В Министерския съвет се създава единна платформа, в която се събират данни относно всички видове места за настаняване, в които може да бъдат настанени разселените лица от Украйна.  

Данните за обектите, в които собственик е държавата или общината под каквато и да е правна форма, се попълват служебно.

Информация относно готовността на хотелиерите да предоставят обектите си за настаняване на лица, получили временна закрила, се събира от помощна междуинституционална работна група „Настаняване“ съгласно Заповед № Р-36 на министър-председателя от 4 март 2022 г.

Данните съдържат  минимум следната информация:

-             вид и капацитет на мястото за настаняване (общо и в готовност за фактическо настаняване), данни за броя наети лица за обслужване на гостите, данни за лицето, извършващо дейност в обекта – ЕИК/БУЛСТАТ и законния представляващ;

-             наличие на осигурен транспорт с оглед на придвижването на лицата от българския пропускателен пункт  до мястото за настаняване.

Платформата обменя по подходящ начин по сигурен комуникационен канал  данни за лицата, получили временна закрила на територията на Република България, достъп до пазара на труда и търсещи настаняване, съответно наемане на работна сила. Данните се обменят между съответните компетентни органи по споразумение между тях.

Министерството на туризма изплаща помощта за настаняване в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър.

Министерството на образованието и науката изплаща помощта за настаняване в ученически и студентски общежития.

Съответният първостепенен разпоредител с бюджет изплаща помощта за настаняване в обекти на дружествата, в които едноличен собственик на капитала  в търговски дружества е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове - собственост на държавата и общините, и почивните станции на министерствата, ведомствата и общините.

При изплащане на помощта разпоредителите с бюджет правят проверка за липса на двойно финансиране по тази програма.

За изплащане на помощта хотелиерите предоставят извлечение от хотелския регистър относно настанените лица и периода на тяхното пребиваване.

Комисията за защита на потребителите извършва проверки, в т.ч. по сигнали за обхвата на предоставената помощ под формата на услуга, включително изхранването.

Разходите за изплащане на помощта се осигуряват за сметка на  държавния бюджет по реда на чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси и чл. 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на база на фактически извършени разходи по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Помощта се изплаща ежемесечно от бюджета на Министерството на туризма след одобрение от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. 

Редът за отчитане и разплащане на предоставените средства се урежда с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

При необходимост Министерският съвет може да сключи договор с посредник за координация за извършване на дейността по настаняване в местата за настаняване и за транспортни услуги.

Период на действие на програмата от 24 февруари 2022 г. до 31 май 2022 г.

За лицата, настанени до приемането на програмата, плащанията се извършват след информация от Главна дирекция „Гранична полиция“ за датата на влизането/излизането на лицата на територията на Република България, включително когато не са заявили желание за достъп до пазара на труда или временна закрила.