РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Полезна информация за услугите на Агенцията за социално подпомагане

За да можете да ползвате услугите на Агенцията за социално подпомагане Вие трябва да:

  • имате валиден документ за самоличност, издаден от българските власти
  • имате регистрация по настоящ адрес от общинската администрация в населеното място, в което сте се установили
  • да се обърнете към Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес

КАТЕГОРИИ ЛИЦА

 

Трябва да имате предоставен статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут, временна закрила, разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

Ако имате двойно гражданство, едно от които е българско, можете да ползвате правата си на социална закрила като българските граждани!

КЪДЕ ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИТЕ СОЦИАЛНА ПОМОЩ!

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

Адрес, телефон за връзка и електронна поща на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес можете да намерите на следния линк:

https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Социални помощи

Достъп до социални помощи:

В дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес трябва да подадете заявление-декларация за преценка на правото на подпомагане с:

еднократна социална помощ в размер до 375лв. ;

еднократна социална помощ за издаване на лична карта;

месечна социална помощ;

целева помощ за отопление (период на подаване от 1 юли до 31 октомври)

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 

АКО СТЕ БЕЗРАБОТЕН в 3-месечен срок от издаване на разрешението за пребиваване в България трябва да се регистрирате в Дирекция "Бюро по труда".

НЕ СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ В "ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА":

за бременни жени след 3-я месец;

за майки на деца до 3-годишна възраст;

лице с трайно увреждане;

ако полагате грижи за тежкоболен член на семейството.

АКО ИМАТЕ ПРАВО НА МЕСЕЧНА СОЦИАЛНА ПОМОЩ задължително трябва да отработвате по 4 часа обществено полезен труд за период от 14 дни всеки месец.

Ако сте лице с трайно увреждане трябва степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане да са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

Социални услуги

Достъп до социални услуги:

В дирекция "Социално подпомагане", при желание от Ваша страна, може да подадете заявление за ползване на социални услуги. В Дирекциите ще Ви бъде предоставена пълна информация за видовете подходящи социални услуги, реда и условията за ползването им.

Лицата без гражданство и лицата, търсещи закрила, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни и/или психични проблеми не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, се насочват от ДСП по мястото на пребиваването им.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 

В случай, че заявите желание за ползване на социални услуги, следва:

Да подадете заявление в Дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване.

Своевременно ще Ви бъде изготвена Предварителна оценка на потребностите, с цел насочване към социална услуга.

Социалните услуги ще Ви осигурят:

временен подслон;

информиране и консултиране;

застъпничество и посредничество;

терапия и рехабилитация;

дневна и резидентна грижа.

Подходящи социални услуги по смисъла на българското законодателство, в които ще получите подкрепа са Кризисни центрове, Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Ценрове за обществена подкрепа, Звено «Майка и бебе» и Домове за стари хора.

Закрила на детето

Към кого можете да се обърнете:

отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане"

Национална телефона линия за деца 116 111 - подаване на сигнали, консултации и подкрепа

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 

Отдел "Закрила на детето" в Дирекция "Социално подпомагане":

Организира незабавна помощ на деца, изпаднали в бедствена ситуация, вкл. консултации и социална подкрепа;

Насочва към консултативни услуги за психологическа и педагогическа подкрепа за деца и семейства и към организации, предоставящи правна помощ по случаи на деца;

Настаняване в семейство на роднини и близки;

Настаняване в приемно семейство;

Настаняване в социална услуга за резидентна грижа.