РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Help Ukraine

Полезна информация за услугите на Агенцията за социално подпомагане

За да можете да ползвате услугите на Агенцията за социално подпомагане Вие трябва да:

  • имате валиден документ за самоличност, издаден от българските власти
  • имате регистрация по настоящ адрес от общинската администрация в населеното място, в което сте се установили
  • да се обърнете към Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес

КАТЕГОРИИ ЛИЦА

 

Трябва да имате предоставен статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут, временна закрила, разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

Ако имате двойно гражданство, едно от които е българско, можете да ползвате правата си на социална закрила като българските граждани!

КЪДЕ ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИТЕ СОЦИАЛНА ПОМОЩ!

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

Адрес, телефон за връзка и електронна поща на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес можете да намерите на следния линк:

https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Социални помощи

Достъп до социални помощи:

В дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес трябва да подадете заявление-декларация за преценка на правото на подпомагане с:

еднократна социална помощ в размер до 375лв. ;

еднократна социална помощ за издаване на лична карта;

месечна социална помощ;

целева помощ за отопление (период на подаване от 1 юли до 31 октомври)

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 

АКО СТЕ БЕЗРАБОТЕН в 3-месечен срок от издаване на разрешението за пребиваване в България трябва да се регистрирате в Дирекция "Бюро по труда".

НЕ СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ В "ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА":

за бременни жени след 3-я месец;

за майки на деца до 3-годишна възраст;

лице с трайно увреждане;

ако полагате грижи за тежкоболен член на семейството.

АКО ИМАТЕ ПРАВО НА МЕСЕЧНА СОЦИАЛНА ПОМОЩ задължително трябва да отработвате по 4 часа обществено полезен труд за период от 14 дни всеки месец.

Ако сте лице с трайно увреждане трябва степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане да са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

Социални услуги

Достъп до социални услуги:

В дирекция "Социално подпомагане", при желание от Ваша страна, може да подадете заявление за ползване на социални услуги. В Дирекциите ще Ви бъде предоставена пълна информация за видовете подходящи социални услуги, реда и условията за ползването им.

Лицата без гражданство и лицата, търсещи закрила, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни и/или психични проблеми не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, се насочват от ДСП по мястото на пребиваването им.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 

В случай, че заявите желание за ползване на социални услуги, следва:

Да подадете заявление в Дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване.

Своевременно ще Ви бъде изготвена Предварителна оценка на потребностите, с цел насочване към социална услуга.

Социалните услуги ще Ви осигурят:

временен подслон;

информиране и консултиране;

застъпничество и посредничество;

терапия и рехабилитация;

дневна и резидентна грижа.

Подходящи социални услуги по смисъла на българското законодателство, в които ще получите подкрепа са Кризисни центрове, Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Ценрове за обществена подкрепа, Звено «Майка и бебе» и Домове за стари хора.

Закрила на детето

Към кого можете да се обърнете:

отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане"

Национална телефона линия за деца 116 111 - подаване на сигнали, консултации и подкрепа

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

 

Отдел "Закрила на детето" в Дирекция "Социално подпомагане":

Организира незабавна помощ на деца, изпаднали в бедствена ситуация, вкл. консултации и социална подкрепа;

Насочва към консултативни услуги за психологическа и педагогическа подкрепа за деца и семейства и към организации, предоставящи правна помощ по случаи на деца;

Настаняване в семейство на роднини и близки;

Настаняване в приемно семейство;

Настаняване в социална услуга за резидентна грижа.

Доброволческият център за подкрепа в спортна зала „Орловец“, който подпомага хората, потърсили закрила от войната в Украйна, работи всеки ден от 10:00 до 18:00 часа

Доброволческият център за подкрепа в спортна зала „Орловец“, който подпомага хората, потърсили закрила от войната в Украйна, работи всеки ден от 10:00 до 18:00 часа. Центърът се намира вляво от централния вход в конферентната зала. В обявените часове има доброволци, които съдействат на всеки, който предлага или има нужда от подкрепа. Само за един ден са събрани всички необходими първоначални неща, които бяха подадени като липси към областния координатор. Подготвят се първоначални пакети с храна и санитарни принадлежности за всеки новопристигнал украински гражданин. От Центъра информират, че към момента има налични достатъчно дрехи, обувки, играчки и памперси и преустановяват събирането.

За област Габрово е създадена фейсбук група https://www.facebook.com/groups/4885677188175218, където да се събира и разпространява цялата налична информация, така че да е лесно достъпна за всеки, който потърси такава. Доброволците от „Добрини за Габрово“, „Габровските майки и татковци“, Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ ще актуализират своевременно информацията в нея.

Към областния координатор има подаден списък със 125 свободни работни места в различни направления – ресторантьорство и хотелиерство, хранително-вкусова промишленост, машиностроене, животновъдство, електротехника, кожарство, шивашки услуги и др. В случай че има обявено желание за работа и предпочитана сфера на дейност от страна на украинските граждани, което попълват в анкетни карти при регистрацията си в „Миграция“, се прави връзка и се обсъжда възможността за работа със Стопанска камара или Габровската търговско-промишлена палата. Всички въпроси относно трудовата заетост се комуникират с областния координатор на тел. 0898 815465, който поддържа връзка с всички институции и организации в областта.

Що се касае до медицинска помощ - в МБАЛ "Д-р Т.Венкова" се предоставят безплатни прегледи в Отделение за спешна помощ, както и психологически консултации /кризисна терапия/ на руски език в дните понеделник, вторник и четвъртък при предварително записване на тел. 0888 896348 /Светлана Кацарска-психолог/.

Създадена е организация за набиране на средства с дарителски кутии от групата „Добрини за Габрово“, поставени на различни места в гр. Габрово, с които средства се купуват специфични материали като лекарства, диетични храни за децата с алергии и такива, за дете с диабет.

Община Габрово също обяви дарителска сметка за набиране на средства в подкрепа на украинските граждани, настанени на нейна територия. Средствата ще бъдат използвани за нужди от първа необходимост по време на тяхното пребиваване. Банковата сметка, по която могат да се правят дарения, е:

 IBAN: BG58 STSA 93 0084 6075 4400

BIC: STSABGSF

Банка ДСК 

445100 код за дарения от страната; 

445200 код за дарения от чужбина

Основание на превода: В подкрепа на украинските граждани

Ред за предоставяне на помощ за настаняване на лица, търсещи закрила в България

С РМС № 145 от 10 март 2022 г. правителството одобри Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна

Програмата предвижда лицата, получили временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците, имат право на хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден (закуска, обяд и вечеря), в т.ч. туристически данък.

Транспортирането на лицата от българския пропускателен пункт до мястото за настаняване може да се осъществи от и за сметка на хотелиера, както и за сметка на бюджетна организация – при настаняване в държавни или общински бази или в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината. Помощта се предоставя за срок до три месеца от влизането на лицето, получило временна закрила на територията на Република България. В същия размер и срок се предоставя помощ и за лицата под 18 години.

Лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната, имат право на хуманитарна помощ в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден (закуска, обяд и вечеря), в т.ч. туристически данък. Транспортирането на лицата от българския пропускателен пункт до мястото за настаняване може да се осъществи от и за сметка на хотелиера, както и за сметка на бюджетна организация – при настаняване в държавни или общински бази или в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината. Помощта се предоставя за срок до един месец от датата на заявяването (във връзка с облекчена процедура за достъп до пазара на труда в Европейски съюз за срок до три години, за което информация следва да се предостави от Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Дирекция „Миграция“ и/или Министерството на труда и социалната политика). В същия размер и срок се предоставя помощ и за лицата под 18 години.

Помощта се ползва при настаняване минимум на две лица в двойна стая и максимум три лица без значение дали е апартамент или стая в хотелски комплект. Изключение се допуска при многодетни семейства.

Помощта се предвижда да се използва, както следва:

  • в обекти на дружествата, в които едноличен собственик на капитала в търговски дружества е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове - собственост на държавата и общините, и почивните станции на министерствата, ведомствата и общините;
  • в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър;
  • в ученически и студентски общежития;
  • в обекти за настаняване на Националния STEМ център към министъра на образованието и науката.

При наличие на свободни места висшите училища, „Студентски столове и общежития“ ЕАД, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитите от системата на предучилищното и училищното образование имат право за срока на Програмата да настаняват без заплащане на наем в студентските, съответно в ученическите, общежития и лица, търсещи временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците вследствие на военните действия в Република Украйна.

В Министерския съвет се създава единна платформа, в която се събират данни относно всички видове места за настаняване, в които може да бъдат настанени разселените лица от Украйна.  

Данните за обектите, в които собственик е държавата или общината под каквато и да е правна форма, се попълват служебно.

Информация относно готовността на хотелиерите да предоставят обектите си за настаняване на лица, получили временна закрила, се събира от помощна междуинституционална работна група „Настаняване“ съгласно Заповед № Р-36 на министър-председателя от 4 март 2022 г.

Данните съдържат  минимум следната информация:

-             вид и капацитет на мястото за настаняване (общо и в готовност за фактическо настаняване), данни за броя наети лица за обслужване на гостите, данни за лицето, извършващо дейност в обекта – ЕИК/БУЛСТАТ и законния представляващ;

-             наличие на осигурен транспорт с оглед на придвижването на лицата от българския пропускателен пункт  до мястото за настаняване.

Платформата обменя по подходящ начин по сигурен комуникационен канал  данни за лицата, получили временна закрила на територията на Република България, достъп до пазара на труда и търсещи настаняване, съответно наемане на работна сила. Данните се обменят между съответните компетентни органи по споразумение между тях.

Министерството на туризма изплаща помощта за настаняване в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър.

Министерството на образованието и науката изплаща помощта за настаняване в ученически и студентски общежития.

Съответният първостепенен разпоредител с бюджет изплаща помощта за настаняване в обекти на дружествата, в които едноличен собственик на капитала  в търговски дружества е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове - собственост на държавата и общините, и почивните станции на министерствата, ведомствата и общините.

При изплащане на помощта разпоредителите с бюджет правят проверка за липса на двойно финансиране по тази програма.

За изплащане на помощта хотелиерите предоставят извлечение от хотелския регистър относно настанените лица и периода на тяхното пребиваване.

Комисията за защита на потребителите извършва проверки, в т.ч. по сигнали за обхвата на предоставената помощ под формата на услуга, включително изхранването.

Разходите за изплащане на помощта се осигуряват за сметка на  държавния бюджет по реда на чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси и чл. 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на база на фактически извършени разходи по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Помощта се изплаща ежемесечно от бюджета на Министерството на туризма след одобрение от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. 

Редът за отчитане и разплащане на предоставените средства се урежда с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

При необходимост Министерският съвет може да сключи договор с посредник за координация за извършване на дейността по настаняване в местата за настаняване и за транспортни услуги.

Период на действие на програмата от 24 февруари 2022 г. до 31 май 2022 г.

За лицата, настанени до приемането на програмата, плащанията се извършват след информация от Главна дирекция „Гранична полиция“ за датата на влизането/излизането на лицата на територията на Република България, включително когато не са заявили желание за достъп до пазара на труда или временна закрила.