РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

31 работни места по програмата за заетост одобри Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие взе решение и одобри Регионална програма за заетост на област Габрово за 2021 година по време на неприсъствено заседание. Програмата, която е предложена за утвърждаване от Министъра на труда и социалната политика включва осигуряването на временна субсидирана заетост за 31 лица от приоритетните групи, определени в Националния план за действие по заетостта за 2021 г.

Наетите безработни лица ще работят съгласно утвърден график и съобразно природо-климатичните условия. За основните видове дейности не се изискват специални умения и квалификация, но се дава възможност за поддържане и придобиване на трудови умения и навици от общ характер от наетите. Наетите лица ще работят по почистване на улици, тротоари, пешеходни зони, пътища, по събрание на отпадъци, косене тревни площи, поддръжка на гробищни паркове, хигиена в обществени сгради, комунално-битово обслужване – хигиенизиране, както и за благоустрояване на градинки, паркове, стадиони, междублокови пространства, спортни и детски площадки, дворни пространства в училища и детски градини, производствени зони, индустриални райони, канавки, тротоари, както и за опазване на общинска и държавна собственост, паметници на културата, сгради и прилежащи площи. „Изпълнението на планираните дейности ще подобри жизнената среда и ще повиши привлекателността на населените места, включени в обхвата на Програмата.“ – коментира председателят на Постоянната комисия по заетост и временно изпълняващ длъжността областен управител Мария Пенева. Тя е категорична, че при осъществяване на възложените задачи и дейности ще се спазват всички въведени указания за противоепидемични мерки на Министерство на здравеопазването и другите контролни органи.

Разпределението на работни места по общини, съгласно програмата е както следва:

  • За Община Габрово – 14 работни места на длъжност „общ работник“ на непълен работен ден в 14 кметства вкл. съставните им населени места;
  • За Община Дряново - 7 на непълен работен ден на длъжност „сезонен работник“ в гр. Дряново, с. Гостилица, с. Скалско, с. Царева ливада;
  • За Община Трявна – 3 на пълен работен ден и 1 на непълен работен ден на длъжност „работник поддръжка“в 3 населени места: Трявна, Плачковци и Радевци.
  • За Община Севлиево – 2 работни места на пълен работен ден и 4 на непълен работен ден на длъжност „работник поддръжка“ в 5 населени места.

                 Общият бюджет на регионалната програма е 96 535,22 лв. Средствата от държавния бюджет са 95 035,22 лв. са. Финансовият принос от страна на общините, в качеството им на работодатели, е 1 500 лв.

Програмата обхваща 6-месечен период – от 01 юни до 30 ноември 2021 г.

Мария Пенева е временно изпълняващ длъжността областен управител

Невена Минева положи клетва днес като народен представител в 45 –то Народно събрание. За временно изпълняващ длъжността областен управител на област Габрово беше определен нейния досегашен заместник Мария Пенева с Решение на Министерски съвет от 14 април 2021 г.

Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Габрово за периода 2021-2022 година e утвърдена от областния управител

Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Габрово за периода 2021-2022 година e утвърдена от областния управител. Това е третата поред стратегия, разработвана на областно ниво, която обхваща двугодишен период на действие. Тя е подготвена на база направените изводи от оперативния мониторинг и оценка на изпълнението на предходната стратегия. Съдържанието й е съобразено и с анализите на потребностите от обща и допълнителна подкрепа, представени от четирите общини в областта – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Стратегията разглежда предизвикателствата, приоритетните направления, стратегическите цели и необходимите мерки в областта на подкрепата за личностно развитие на деца и ученици. Освен това са планирани мерки и дейности, целящи създаването на подкрепяща среда за личностно развитие в период на световна пандемия, когато трябва да бъде запазен баланса между правото на образование и правото на здраве за подрастващото поколение.

„Пандемията от COVID-19 постави образователната система пред нови предизвикателства и наложи нови реалности за личностното развитие на децата и учениците. Макар че отдавна живеем в дигитално време, дистанционното електронно обучение бе въведено при форсмажорни обстоятелства. Образованието като ключов сектор показа гъвкавост, излезе извън рамките на училищната стая и прокара своя нов път на развитие – пътя чрез новите технологии. Всичко това е взето под внимание при разработването на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на област  Габрово 2021-2022г.“ – коментират експерти от Областната администрация.

Настоящата стратегия отчита разпоредбите на чл. 177, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, които определят два вида подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна. Te следва да се осигуряват в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, а в някои случаи и в домашни или болнични условия.

Освен анализна част е разработена и стратегическа, в която приоритетните направления са две – „Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини“ и „Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време“. Към всяко от тях има разписани специфични цели, както и по-подробни мерки. Към стратегията е изградена система от индикатори за всяка специфична цел към всяко приоритетно направление, по които ще се измерват резултатите в края на периода на тази стратегия.

Стратегическият документ ще бъде достъпен на интернет страницата на Областна администрация /Администрация – Документи – Стратегически документи/.