РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

"Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост, представляващи функционално свързани самостоятелни обекти (СО) в сутерена на сграда № 1, разположена в поземлен имот 14218.504.494 по КККР на гр. Габрово, адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, а именно: СО 14218.504.494.1.18, площ: 17,60 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: за склад, СО 14218.504.494.1.19, площ: 16,80 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда и СО 14218.504.494.1.22, площ: 135,60 кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение: за обществено хранене, прилежащи части: 3,3639 % ид.ч. от общите части на сградата"
"Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 14218.505.660.1.5 по КККР на гр. Габрово, площ 58,86 кв.м., с начин на трайно ползване: жилище, апартамент, адрес на СОС: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. "Априловска" № 10, вх. В, ет. 3, ап. 5."
График язовири 2021
"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с предоставени права на управление на Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура", представляващ: поземлен имот с идентификатор 14218.502.808 по КККР на гр. Габрово, с площ 723 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. "Индустриална".

Обява за "Откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.494.1.13, находящ се на единадесети  етаж от тринадесететажна сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.504.494 по КККР на гр. Габрово, адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, с площ за частта 19,77 кв.м., заедно с 6,23 процента идеални части, равняващи се на 0,81 кв.м., от самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.494.1.43, находящ се на същия етаж, както и 0,4072 процента идеални части от общите части на сградата."

Списък на земеделските имоти, разположени на територията на ТП "ДГС Плачковци", придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл.83 от ЗГ

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.