РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

"Списък на допуснатите кандидати в конкурса за Главен счетоводител в дирекция АПОФУС"
"Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за Главен счетоводител в дирекция АПОФУС"
 "Конкурс за длъжността старши експерт в дирекция АКРРДС"  
"Конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция АПОФУС"
"Резултати от проведено интервю за конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС"
"Резултати от проведен тест за конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС"
"Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 14218.533.21.3.2 по КККР на гр. Габрово, площ 64,30 кв.м., с начин на трайно ползване: жилище, апартамент, адрес на СОС: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. "Столетов" № 50, вх. А, ет. 1, ап. 2."
"Заповед за определяне на наемател на имоти - частна държавна собственост, представляващи функционално свързани самостоятелни обекти (СО) в сутерена на сграда № 1, разположена в поземлен имот 14218.504.494 по КККР на гр. Габрово, адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, а именно: СО 14218.504.494.1.18, площ: 17,60 кв.м., предназначение: за склад, СО 14218.504.494.1.19, площ: 16,80 кв.м., предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда и СО 14218.504.494.1.22, площ: 135,60 кв.м., предназначение: за обществено хранене, прилежащи части: 3,3639 % ид.ч. от общите части на сградата"
Списък на допуснатите кандидати в конкурс за Младши експерт в дирекция АКРРДС.
Списък на недопуснатите кандидати в конкурс за Младши експерт в дирекция АКРРДС.
Заповед за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 14218.505.660.1.5 по КККР на гр. Габрово, адрес на СОС:  гр. Габрово, ул. "Априловска" № 10, вх. В, ет. 3, ап. 5
"Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 14218.505.660.1.5 по КККР на гр. Габрово, площ 58,86 кв.м., с начин на трайно ползване: жилище, апартамент, адрес на СОС: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. "Априловска" № 10, вх. В, ет. 3, ап. 5."
График язовири 2021

Списък на земеделските имоти, разположени на територията на ТП "ДГС Плачковци", придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл.83 от ЗГ

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.