РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

"Заповед № ДС-02-34/ 25.02.2020 год. на областен управител на област Габрово, за определяне на купувач на имот - частна държавна собственост, с предоставени права на управление на Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура", представляващ: поземлен имот с идентификатор 14218.504.559 по КККР на гр. Габрово, с площ 5652 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. "Генерал Николов."

Списък на земеделските имоти, разположени на територията на ТП "ДГС Плачковци", придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

"Търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с предоставени права на управление на Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура", представляващ: поземлен имот с идентификатор 14218.504.559 по КККР на гр. Габрово, с площ 5652 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с местонахождение на имота: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул. "Генерал Николов."

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл.83 от ЗГ

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.