РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

България да бъде сред топдестинациите в Централна и Източна Европа, предвижда Стратегията за развитие на туризма

България да заеме водещо място сред петте топдестинации в Централна и Източна Европа – това е визията, залегнала в приетата от Министерския съвет Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2014-2030 г.). Целта е страната ни да бъде добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност и съхранени култура и природа.

Документът подготвя набор от дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта, професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал, диверсифицикацията на туристическия продукт, възстановяването и поддръжката на съществуващите туристически зони. Посоката е към подобряване облика на дестинацията България като цяло.

Стратегията има за цел по-рационалното използване на природните, културните, историческите и географските ресурси, с които страната разполага, като същевременно акцентира върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани форми на туризъм.

Като се отчитат най-значимите глобални тенденции, които ще формират новата пазарна среда и бъдещето на българския туризъм в периода до 2020 г. и до 2030 г., в стратегията се набелязва необходимостта от:

–разработване на туристически продукти, подходящи за възрастова категория 65+ години като комбинация между специализираните видове туризъм – балнео-, културен, еко- и селски туризъм и др.;

–насочване на националната реклама и към този сегмент туристи с акцент върху възможностите, които страната предлага за развитие на оздравителен туризъм чрез разширяване на хотелската база с изграждане на балнео- (медикъл СПА) и таласотерапевтични центрове и предоставяне на възможности туристите да се възползват от лечебните свойства на българските минерални води и лечебна кал;

–разработване на специализирани туристически продукти, които имат потенциал за преодоляване на сезонността и създаване на емоционална връзка с България;

–търсене на възможности за привличане на инвестиции в туризма.

Проектът на стратегия беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МИЕ.