РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Шесто заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Проведе се шесто  заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него

На 03 декември 2010 г. в Габрово се проведе Шестото заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северен централен район /СЦР/ и Регионалния координационен комитет към него /РКК/.На основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район е областният управител на област Габрово Мариян Костадинов .

Членовете на Съвета приеха Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЦР през 2011 г.

Представител на Агенция „Стратегма” – София информира участниците в Регионалния съвет за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г.

На заседанието бе представена Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с акцент върху бъдещото развитие на района в контекста на стратегическия документ. Представителите на управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северния централен район.

На заседанието за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран г-н Драгомир Николов, представител на общините от област Габрово. Също така поради настъпили промени, Регионалният съвет определи за представител на РСР на СЦР в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” г-н Николай Сираков, на мястото на досегашния титуляр г-н Томислав Дончев.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и представителите на управляващите органи на оперативните програми.