РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна администрация - Габрово е номинирана за приз „Най-прозрачна областна администрация”

prozra4nostОбластна администрация  - Габрово е номинирана за  приз „Най-прозрачна областна администрация”

Областна администрация – Габрово е номинирана за приз „Най-прозрачна областна администрация” в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти. Конкурсът се провежда за трета поредна година и цели да стимулира прилагането на принципите на добро управление и по-конкретно на законността на действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурсите за постигане на поставените цели. Чрез този конкурс се цели още да  се повишава прозрачността, отчетността и контролът над държавната и общинската администрация от страна на гражданското общество. Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация.

В рамките на конкурса понятието „прозрачност” обхваща следните три измерения:

  • достъпност – достъп до услуги и информация за структурата, функциите и дейността на администрацията;
  • обратна връзка от потребителите на услуги и гражданско участие;
  • отчетност – вътрешна за организацията и външна пред потребителите на услуги и местната общност.

През изминалата година от Областния управител бяха организирани приемни дни за граждани в това число и извън администрацията; дни на отворените врати в администрацията- проведена беше инициативата Мениджър за един ден; по повод Деня на детето беше организирано посещение за деца от Дома за деца лишени от родителски грижи в администрацията; проведени са 3 изнесени упражнения по различни теми на студенти ІІІ курс Публична администрация.

Ангажираността на гражданското общество и активният външен мониторинг на административната дейност са едни от най-сигурните инструменти за гарантиране на ефективен контрол върху работата на администрацията. В тази връзка на обновения сайт на областна администрация е създадена възможност на гражданите да подават онлайн „Предложение, мнения и препоръки”, Сигнали за нередности, в това число и корупционни. На постъпилите всички 53 жалби  е отговорено по компетентност. Създаден е достъп на гражданите до регистъра на имотите държавна собственост, както и до регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти, които се намират също на интернет страницата на администрацията. Създадени са условия за пълен достъп на хора с увреждания до областната администрация.

За наградата Областна администрация – Габрово ще трябва да се пребори с останалите две номинирани администрации – на Варна и Ловеч. А самата наградата представлява  годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис, която символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса. Резултатите от конкурса ще станат ясни през март, а до тогава специална комисия ще оценява работата на трите администрации и техните кандидатури.