РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Подобрява се финансовото управление и контрол в публичния сектор

Ръководителите и вътрешните одитори от публичния сектор са положили значителни усилия за подобряване на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Това се посочва в доклада за напредъка по изпълнението на Стратегията за развитие на финансовото управление, контрол и вътрешния одит за 2008-2010 г.

Отчита се развитие по отношение спазването на изискванията на законодателството и методологията по финансово управление и контрол. Разработени са, актуализират се и се прилагат вътрешни правила и процедури за осигуряването на законосъобразно, икономично и ефективно разходване на публичните средства. Укрепва и се подобрява дейността на одитния орган, е посочено в доклада.

Според заключенията в него, отчетеното изпълнение на приоритетите, мерките и задачите, включени в обхвата на Стратегията, са доказателство за последователната политика на правителството и ползотворното сътрудничество между отговорните институции, както и професионални организации, за постигането на общата цел в условията на членство в Европейския съюз – осигуряването на устойчиви и прозрачни публични финанси.

Основните приоритети на Стратегията през м. г. бяха насочени към засилване на управленската отговорност и подобряване на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор, осигуряване на качествен вътрешен одит, ефективно изпълнение на одитните дейности по фондове и програми от ЕС.