РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Съветът за административна реформа ще координира въвеждането на електронното управление

Съветът за административна реформа ще координира въвеждането на електронното управление

 

С промени в два нормативни акта правителството разшири функциите на Съвета за административна реформа – той вече ще подпомага и контролира изпълнението на общата и секторните стратегии в областта на електронното управление.

За целта към Съвета се създава постоянна работна група „Електронно управление”, която има координационни и съвещателни функции. В състава й ще бъдат включени експерти, отговорни за електронното управление във ведомствата. Взаимодействието между нея и Съвета ще осигурява 5-членна комисия, в която влизат заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, член на Съвета за административна реформа (САР), представител на вицепремиера, отговарящ за административната реформа, главният секретар на МС и секретарят на САР. С право на съвещателен глас ще бъде независим експерт в областта на информационните технологии и електронното управление.

Постановлението предвижда също проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост, да се съгласуват предварително със САР. Това е в унисон с отговорностите на Съвета в областта на организационното развитие на административните структури и на управлението на човешките ресурси в държавната администрация.