РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Всички областни управители в страната подкрепиха Тунела

Вчера областният управител на Габрово Мариян Костадинов връчи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев мотивирано искане,  с което обект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” да бъде обявен за национален от Министерски съвет, по смисъла на §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавната собственост. „Осъзнавайки отговорностите, които нормативната рамка ми определя при прилагане на политиката на Правителството в област Габрово, считам за мой изключителен ангажимент да откроя приоритетните за социалното, културното, икономическото и екологичното развитие на областта проекти, като аргументирано ги представям на Вас и министрите от кабинета.” – аргументира се Мариян Костадинов. След като разгледал искането министърът поставил резолюция към АПИ, които следва да изготвят доклада за внасяне в Министерски съвет.

Със Заповед на самият министър Плевнелиев беше създадена междуведомствена работна група, както и Комитет по наблюдение за оказване на логистична подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура” по подготовката на дейностите за изпълнение на проекта. Комитетът за наблюдение генерира законодателни инициативи, свързани с оптимизиране прилагането на ЗУТ, изпълнявайки изискванията на всички специализирани закони с цел подобряване, съкращаване на процедурите и улесняване прилагането на политиката на Правителството в частта на инфраструктурни проекти. Промените в специфичното законодателство дават предимство на приоритетни за кабинета инфраструктурни проекти, утвърдени с решение на Министерски съвет като национални. В тази връзка областният управител организира инициатива и предложи на всички свои колеги аргументи в подкрепа на безспорните ползи от осъществяването на този проект. Само за две седмици искането обект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” да бъде обявен за национален,  получи 27 писма за подкрепа, които са приложени към писмото до МРРБ.

В отговор на въпроса „Защо е толкова важно Правителството да го обяви за национален?” областният управител на Габрово отговори: „Считам, че за нас осигуряването на финансиране е най-важния момент от осъщесвяването на този проект с над 100 годишна история. Към момента най- целесъобразната за страната ни възможност за финансиране е от Оперативна програма “Транспорт”, но за да отговори на изискванията той трябва да бъде утвърден от Министрески съвет като национален. Освен това проектът имат решаваща роля в транспортната инфраструктура, в национален план и на регионално равнище с комплексното си отражение върху развитието на областта. Комуникационните възможности на региона са базови фактори за бъдещото планиране във всички сфери от живота на местното население. Реализирането на този инфраструктурен проект ще генерира потоци на търговски и икономически обмен, които ще допринесат за икономическото му оживление.”

Ето и част от писмата, които Мариян Костадинов получи от своите колеги в подкрепа на  „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка”:

За Пламен Стоилов-областен управител  на област Русе „Реализирането на проекта ще доведе до редица ползи, осигурявайки по-бързо и по-надежно пътуване, модернизирана транспортна връзка по направлението на ТЕТК №9, което ще подсили търговските, туристическите, културните и други връзки между Гърция-България и Румъния…Доизграждането на пътната инфраструктура на България е базисна предпоставка за по-ефективно интегриране на българската в общоевропейската пътна мрежа, за ускоряване на регионалните процеси на сближаване и ще спомогне за устойчиво развитие на икономиката на РБългария.”

„…С реализацията на инфраструктурен проект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” ще бъдат премахнати сега съществуващите трудности, същият ще генерира потоци на търговски и икономически обмен, които ще допринесат за икономическо оживление в регионите през които преминава път Е-85.”- Иванка Таушанова, областен управител на област Кърджали.

„Изразявам своята увереност в успешното реализиране на цитирания проект, предвид факта, че за изграждането на модерна транспортна инфраструктура са необходими ангажираност и конструктивност в работата на всички институции и организации…” – се казва в писмото на Йордан Николов, областен управител на област Стара Загора.

«Предвид постигнатите договорености за трасето на трансевропейски пътен коридор № 9, Правителството прави всичко необходимо за ускоряване работата по проектите за изграждане и реконструкция на съоръжения и пътни участъци по него. Присъединявам се към Вашето искане за обявяване на проект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” за национален обект, което ще облекчи административните процедури при неговата подготовка.” – Марин Кавръков, областен управител на област Сливен.