РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Пламен Недков присъства на седмото заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР

Пламен Недков и експерти "Регионално развитие" от Областната администрация присъства на седмото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се проведе в края на изминалата седмица.

Заседание беше свикано и открито от д-р Владимир Янков - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Силистра на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

Членовете на РСР на СЦР обсъдиха и одобриха междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2007-2013 година.

На заседанието бяха обсъдени и съгласувани Проектите на актуализирани документи за изпълнение на Стратегията за развитие на област Велико Търново 2011 -2013 г. и на Областната стратегия за развитие на Област Разград 2010-2013 г., на основание на чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за регионалното развитие. Бе представен и анализ на въздействието на оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, върху развитието на Северен централен район.

Във връзка с изработването на нова Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода след 2014 г., в края на заседанието се проведе анкетно проучване сред членовете на РСР на СЦР, което има за цел събиране на информация относно основните проблеми на района и очертаване приоритетите за неговото развитие през следващия програмен период.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.