РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заседание на Областен съвет за развитие на област Габрово

На 28 април /четвъртък/ от 13 часа в заседателната зала на Областна администрация  ще се проведе заседание на Областен съвет за развитие на област Габрово при следния дневен ред:

1. Информация за резултатите от Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Габрово (презентация от „Проксима Консулт” ЕООД, София)
2. Обсъждане и одобрение на Междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие (ОСР) 2005-2015 година - чл. 29, ал. 3 на ППЗРР.
3. Обсъждане и становище по проект на годишна областна инвестиционна програма – чл. 36б (3) от Правилника за прилагане на Закона за пътищата
4. Други