РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

В администрацията на МС се създава отдел „Управление на собствеността”

В администрацията на Министерския съвет ще бъде създаден отдел „Управление на собствеността” на подчинение на главния секретар. Тази дейност досега беше в дирекция „Управление на собствеността и административно-стопански дейности”, която става дирекция „Административно обслужване”. Работата в нея ще се съсредоточи само върху информационните и комуникационни дейности, обществените поръчки и правното осигуряване на дейността на администрацията на МС като юридическо лице.

Одобрената от правителството промяна в Устройствения правилник на МС и неговата администрация ще създаде условия за повече оперативност в работата и разграничаване на отговорностите между отделните звена в администрацията при изпълнение на възложените им дейности.

За обособяването на отдела не са необходими допълнителни щатни бройки, тъй като те се осигуряват чрез вътрешно преструктуриране.