РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството предлага промени в Закона за защита при бедствия

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия. Предлаганите промени са насочени към намаляване на риска от бедствия, ограничаването на възможността за нецелесъобразно разходване на средства, отпуснати за дейности по защита при бедствия, повишаване укриваемостта на населението и оптимизиране провеждането на спасителни работи и се състоят в следното:

 1. Промяна на определението за бедствие с цел въвеждане на критерий, по който да се преценява кое събитие е бедствие

 2. Извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия; картографиране на рисковете от бедствия; установяване на критичните инфраструктури и обектите им, както и мерките за намаляване на уязвимостта им на природни и причинени от човека заплахи

 3. Въвеждане категоризация на урбанизираните територии според броя на населението, застрашено при бедствия

 4. Промяна в планирането на защитата при бедствия като редът, условията, органите и структурите за провеждане на спасителни работи се включват в съответните планове за защита при бедствия, а съдържанието на тези планове е прецизирано

 5. Включване на задълженията по ПМС 18/2011, което въвежда изискванията на Директива 2008/114/ЕО относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита, като е уредена контролната и административнонаказателната дейност по изпълнението на тези задължения

 6. Дефиниране на строежите или части от тях, които трябва да имат и друго предназначение – колективни средства за защита при бедствия

 7. По-прецизно и по-точно са определени субектите по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ и техните задължения

 8. Създаване на правно основание за издаване на подзаконов нормативен акт за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования

 9. Създаване на правно основание за издаване на подзаконов нормативен акт за реда и условията за провеждане на евакуация и разсредоточаване при бедствия

 10. Детайлизиране на уредбата на целеви средства за финансиране на превантивни дейности, включени в годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия – отпускат се от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС само като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган

 11. В съответствие с поетите ангажименти за изпълнение на Рамката за действие Хиого (2005-2015) е създадено задължение за МС да приеме стратегия за намаляване на риска от бедствия

 12. Създаване на правно основание за уреждане с подзаконов нормативен акт на реда за създаването, устройството и дейността на Консултативен съвет за подпомагане на МС във формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия

 13. Урежда се създаването на щабове към органите на изпълнителната власт

 14. Изменени и допълнени са административнонаказателните разпоредби.