РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кабинетът прие Националния план за действие по заетостта през 2012 г.

Правителството прие на днешното си заседание Националния план за действие по заетостта през 2012 г. Той е инструмент за реализиране на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2011 - 2015 г. Мобилизирането на всички възможности за осигуряване на заетост и инвестиране в човешките ресурси са от първостепенно значение през следващата година.

Планът е разработен на база одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2012 г.

Целите и действията за тяхното постигане през следващата година се съсредоточават върху преодоляването от една страна на негативните последствия на пазара на труда в резултат от кризата и от кризисни обрати в международната конюнктура, а от друга страна, в осигуряване на подкрепа на бизнеса за повишаване търсенето на работна сила и подготовка на кадри с необходимата квалификация.

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2012 г. е „Повишаване на заетостта чрез осигуряване на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-засегнатите от кризата региони".

Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2012 г. включват:

• Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, включително активиране на неактивните и обезкуражените лица;

• Повишаване качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за осигуряване на необходимите кадри за преструктуриране на икономиката, по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда;

• Ограничаване на безработицата в регионите с ниска заетост и високо равнище на безработица.

През 2012 г. активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към следните целеви групи:

• Безработни младежи до 29 г.;

• Безработни над 50-годишна възраст;

• Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;

• Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на умения, в т.ч. безработни с ниско образование

(включително от ромски произход);

• Хора с увреждания.

Националният план за действие по заетостта през 2012 г. включва действия в следните основни направления:

• Обучение на безработни лица (включително по дефицитни професии); мотивиране и професионално ориентиране на безработни лица; обучения на заети лица предимно чрез предоставяне на ваучери за обучение,

• Наемане на субсидирани работни места на уволнени лица и лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда включително лица от ромски произход и лица в риск от социално изключване и обедняване; насърчаване на мобилността;

• Развитие на услугите на Агенцията по заетостта по информиране, консултиране, насочване към заетост на първичния пазар на труда; активиране на продължително безработни и неактивни лица, включително чрез специализирани медиатори;

• Наемане на безработни с престой на пазара на труда над 6 месеца на т. нар. „зелени работни места";

• Съвместна работа със социалните партньори за осигуряване на заетост, повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, развитие на регионализацията на активните програми и мерки;

• Подобряване на социалната сигурност и социалното включване.

Ефективността и ефикасността на активните политики на пазара на труда ще бъде оценявана с цел използване на наличните ресурси за постигане на оптимални резултати.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2012 г. и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очаква:

• Коефициент на заетост за групата (15-64 г.) - 59 %;

• Коефициент на заетост за групата (20 - 64 г.) - 64.5 %;

• Коефициент на заетост за групата (15 - 24 г.) - 22 %;

• Коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) - 44 %;

• Осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на над 27 хил. безработни, от които нововключени - над 20 000.

• Осигуряване на обучение, стажуване, заетост и социална интеграция на голям брой безработни, заети лица, ученици и студенти с финансиране по ОП „РЧР".

Националният план за действие по заетостта през 2012 г. ще бъде финансиран в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв.

Най-масовите програми за обучение и заетост ще продължат да се прилагат, като в някои от тях са направени промени, с цел повишаване на тяхната ефективност. След направена оценка са определени за финансиране и 168 регионални програми за заетост и обучение на безработни.

Със средства от държавния бюджет за активна политика ще се субсидират освен разходите за социални осигуровки за сметка на работодателя и разходите за трудови възнаграждения на наетите младежи (чл.36, ал. 1 от ЗНЗ), както и социалните осигуровки на наетите на „зелени работни места" безработни (чл. 55д от ЗНЗ).

Във връзка c увеличаването на минималната работа заплата се променя размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни лица, лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст - 270 лв. при пълен работен ден (290 лв. от 01.05.2012 г., съгласно ПМС №300 от 10.11.2011 г.).

През 2012 г., се увеличава заплащането на ромските медиатори назначени на работа по Националната програма „Активиране на неактивните лица" - 320 лв. за наетите лица със средно образование и 400 лв. за наетите лица с висше образование.

Увеличава се и размерът на стипендията на участващите в обучения - 8 лв. на ден (при 4 лв. на ден през 2011 г.).

През 2012 г., ще продължи изпълнението на вече действащите схеми по ОП „РЧР" ( с финансиране от близо 350 млн. лева) и ще стартира изпълнението на нови схеми, които ще имат ключово значение за изпълнение на приоритетите в политика по заетостта:

Благодарение на значителния финансов ресурс по ОП „РЧР" ще се осигурят

възможности за обучения, стажуване, субсидирана заетост, насърчаване на мобилността, стартиране на самостоятелна стопанска дейност на безработни лица, включително хора с увреждания, информиране и консултиране за кариерно развитие и обучение на заети лица, обучения и стажуване за неактивни и обезкуражени лица, социални придобивки за заетите и др. Очаква се положителен ефект по отношение на заетостта в регионите с висока безработица благодарение на създаването на нови работни места за социални услуги или в социални предприятия. Ефективното и ефикасно изпълнение на политиката на пазара на труда през 2012 г., чрез включените в Националния план за действие по заетостта инициативи, политики, програми, мерки и схеми, ще допринесе за запазване на съществуващите и създаване на нови работни места и повишаване качеството на работната сила.