РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кабинетът одобри Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 год

Правителството одобри в определения със Закона за устройството на държавния бюджет срок Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 година.

С постановлението се утвърждават и конкретизират бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по отделни бюджетни показатели и по програми в рамките на определените им параметри и утвърдените разходи по политики със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

За по-добрата организация на изпълнението на републиканския бюджет и за създаването на условия за по-добра прозрачност с постановлението са регламентирани процедурите за отпускане и разходване на планираните в годишния закон средства.

За по-добра отчетност, прозрачност и улесняване на достъпа до информация при управлението на бюджетите, в акта са включени разпоредби за публикуване в самостоятелна категория, обособена на интернет страниците на съответните държавни органи, на утвърдените им бюджети, актуализираните им програмни формати, тримесечните им финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми, отчетите им за полугодието, както и годишните им отчети за изпълнението на политиките и програмите за 2012 година.

В постановлението разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения са обединени в обща позиция „разходи за персонал”. По този начин се осигурява по-голяма гъвкавост при управлението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет.