РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Улеснява се работата на бизнеса в областта на информационните технологии

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме проект на закон за изменение на Закона за електронното управление. Предложените промени са свързани с облекчаването на бизнеса в областта на информационните технологии и с улесняването на процесите по внедряването на административните информационни системи и електронното управление в България.

Промените предвиждат да отпадне режимът на сертифициране на съответствието на административните информационни системи и приложенията за визуализация и редактиране с изискванията на закона, за оперативна съвместимост и информационна сигурност. С премахването на този режим ще отпадне и необходимостта от акредитиране на лица, които да извършват оценка на съответствието. Такава оценка ще се извършва по друга технология, която не включва сертифициране и акредитиране на сертифициращи лица и поради това ще спести на бизнеса и администрациите допълнителни ресурси и средства.

С предходна разпоредба се предвижда изменение в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Измененията са продиктувани от обстоятелството, че съгласно чл. 53а от закона в случаите, когато се събират изявления за подкрепа онлайн, получени чрез система за онлайн събиране на данни, е необходимо да се удостовери, че използваната за целта система отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) №211/2011. Съгласно тази норма, удостоверяването става от акредитираните лица по чл. 57, ал. 1 от Закона за електронното управление.

Тъй като предлаганите в ЗЕУ изменения предвиждат отпадането на функциите на подобни лица по чл. 57, е нужна промяна в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, с която се предвижда удостоверяването да става от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а не посредством акредитирани лица.