РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Изготвена е Областната здравна карта

Изготвена е Областната здравна карта

На 20.09.2010 г. в заседателната зала на Областна администрация Габрово се проведе заседание на Съвета по здравеопазване, председателстван от Областния управител Мариян Костадинов.

Със Заповед на Министъра на здравеопазването беше назначена работна група, която  да  изготви  Областната здравна карта. На вчерашното заседание се представиха основни параметри и разпределение на броя на лечебните заведения в областта. Беше разгледано сегашното състояние на здравната система, както и предложения по отделните нива на системата.

В първичната извънболнична медицинска помощ за Област Габрово се предвиждат 89 лекарски практики със среден брой обслужвано население на една лекарска практика 1461 души и 114 лекарски дентални практики със среден брой обслужвано население на една лекарска практика 1140 души

В специализираната извънболнична медицинска помощ се предвижда минимален брой лекари специалисти – 90 по отделните специалности разпределени в индивидуални, групови практики, Медицински центрове и Диагностично консултативни центрове, и 38 лекари специалисти по дентална медицина разпределени в индивидуални и групови практики.

Спешната медицинска помощ ще се осъществява от досега съществуващите четири филиала на ЦСМП.

Болничната медицинска помощ се преструктурира на базата на методика с параметри за минимален и максимален брой легла съобразно населението на областта. Дейността ще се осъществява от досега съществуващите лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Направени са конкретни предложения за преструктуриране на за всяко едно от тях в зависимост от определените нива на компетентност на отделните структури, както и отчетената дейност на същите за 2009 г.

Конкретните предложения общия брой на леглата е както следва:

МБАЛ Габрово – 304 легла за активно лечение

МБАЛ Севлиево – 61 легла за активно лечение и 10 за долекуване

МБАЛ „Акта Медика” Севлиево – 41 легла за активно лечение и 19 за долекуване

МБАЛ Трявна – 46 легла за активно лечение и 14 за долекуване

МБАЛ Дряново – поради не покриване на нива на компетентност на повече от 50 % от структурите, лечебното заведение се преобразува в Болница за долекуване , продължително лечение и рехабилитация с 40 легла

СБАЛББ Габрово – 90 легла за активно лечение и 30 за долекуване

ДСБДПЛББ Трявна – 60 легла за долекуване

ДПБ Севлиево 60 легла за активно лечение и 55 за долекуване

Основната цел на актуализираната Областна здравна карта е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и ефективно разпределение на финансовите средства

Следва Документът да бъде изпратен на Министъра на здравеопазването.