РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 
Административни услуги
 
Обща информация за административните услуги


  Редът за организиране на административното обслужване в Областна администрация - Габрово е нормативно определен с Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за административно обслужване. С цел подобряване на административното обслужване в администрацията са разработени следните правила:

1. Харта на клиента и стандарти за обслужване в Областна администрация - Габрово;

2. Вътрешни правила за организация на административното обслужване

3. Вътрешни правила за организацията на документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна администрация - Габрово

- Протокол за устно заявено искане за административна услуга
- Заявление за образуване на производство за КАО

4. Мерки за защита срещу дискриминация

5. Етичен кодекс за поведение на служителите

6. Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация

 

Работното време на служителите в Областна администрация - Габрово е от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа.

телефони за връзка: 066/810 640, 810 642

 

Работното време на служителите в Центъра за услуги и информация е от 9.00 до 17.30 часа, като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работното време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по късно от 19.30 часа.

 

СПИСЪК НА УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ
2012 г. (изменения към 04.05.2012 г.)
 
Наименование на услугата
Инф.
за услугата
Фор-
муляр
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
1 ОА01.1 - Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
2 ОА01.2 - Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
3 ОА01.3 - Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
4
ОА01.4 - Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
** Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ
5 ОА01.5 - Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
6 ОА01.6 - Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
7 ОА01.7 - Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
**Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ
8 ОА01.8 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
9 ОА01.9 - Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
10 ОА01.10 - Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата, от който е отпаднала
11 ОА01.11 - Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост
12 ОА01.12 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО
1 ОА02.1 - Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една общини или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
2 ОА02.2 - Издаване на мотивирано предписание за изменение на подобрен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
3 ОА02.3 - Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план
4 ОА02.4 - Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти за техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
5 ОА02.5 - Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
6 ОА02.6 - Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
7 ОА02.7 - Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане на узаконяване
8 ОА02.8 - Ново одобряване на инвестиционен проект, който е изгубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
9 ОА02.9 - Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
10 ОА02.10 - Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
11 ОА02.11 - Презаверяване на разрешение за строеж
12 ОА02.12 - Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т.5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
13 ОА02.13 - Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
14 ОА02.14 - Регистриране на технически паспорт на проект
15 ОА02.15 - Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
16 ОА02.16 - Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
17 ОА02.17 - Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство