РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за развитие прие Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за раз

Областният съвет за развитие прие Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2009-2013 година

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2009-2013 година беше приет на днешното заседание на Областния съвет за развитие.  Актуализацията на документа e насочена към постигане на по-голямо съответствие на областната стратегия за развитие с националната рамка за развитие и европейските документи със стратегически и нормативен характер. Актуализиран e анализът на социалното и икономическо развитие, като е използвана наличната статистическа информация и административна отчетност на компетентните в съответния сектор организации. Промените в стратегическата част имат допълващ и уточняващ характер на базата на текущото състояние, изпълнените дейности, постигнати резултати.

Определената визия в действащата областна стратегия е запазена, тъй като тя отговаря на актуалните нужди на област Габрово и не се налага преформулирането и – „Област Габрово да се превърне в регион с ефективна икономика и висок жизнен стандарт, постигнати чрез съхранените и развити традиции, предприемачески дух, природни ресурси и културно-историческо наследство”.

Документът е публикуван на сайта на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg в раздел „Документи – Стратегии и планове”.