РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

С шест месеца се удължава действието на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между АПИ и Световна банка

Правителството утвърди подписаното на 4 април т. г. изменение на Споразумението от октомври 2012 г. за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

С изменението срокът на действие на документа се удължава с половин година – до 26.10.2014 г., без да се променят останалите договорени параметри, вкл. стойността на услугите. Това ще позволи на АПИ да използва по-ефективно експертизата на Световната банка по отношение усвояването на средствата от европейските фондове в пътната инфраструктура.

Дейностите по Споразумението се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт”. Консултантските услуги включват преглед на стратегията за пътния сектор, разработване на стратегически бизнес план за АПИ, на план за действие по пътна безопасност 2013-2020 г., изготвяне на средносрочна оперативна програма за пътищата, установяване на процеси за управление на пътните активи, оказване на оперативна подкрепа на отделите на АПИ, изготвяне на ИТ стратегия.