РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Делегация от Националния статистически институт на Румъния пристига утре в Габрово

На тридневно посещение в област Габрово пристига утре румънска делегация от Националния статистически институт на Румъния. Целта на посещението е да се запознаят с опита на България във връзка с Преброяване 2011. Тази година предстои на всички страни членки на ЕС да проведат своето национално преброяване. Първи от Евросъюза се преброихме в България през м. Февруари и за първи път го направихме и електронно. В тази връзка румънската делегация ще посети Габрово, което показа един добър резултат в електронното преброяване и беше на трето място в страната.

Програмата на румънската делегация започва със среща със зам.областния управител на Габрово Племен Недков, след което имат две сесии за Преброяване 2011. В края на посещението-обучение ще бъде подписан „Меморандум за взаимно разбирателство между Националния статистически институт на България и Националния статистически институт на Румъния за сътрудничество в областта на статистиката“.

Делегацията е в състав председател на НСИ-Румъния -проф. Вергил Войнеагу, съветник на председателя-Илие Думитреску, директор, „Преброяване на населението и демографска статистика”-Стефан Трика , директор "ИТ и статистическа инфраструктура"-Георге Еманоил Вайда – Мунтеан.

Пламен Недков присъства на седмото заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР

Пламен Недков и експерти "Регионално развитие" от Областната администрация присъства на седмото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се проведе в края на изминалата седмица.

Заседание беше свикано и открито от д-р Владимир Янков - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Силистра на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

Членовете на РСР на СЦР обсъдиха и одобриха междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2007-2013 година.

На заседанието бяха обсъдени и съгласувани Проектите на актуализирани документи за изпълнение на Стратегията за развитие на област Велико Търново 2011 -2013 г. и на Областната стратегия за развитие на Област Разград 2010-2013 г., на основание на чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за регионалното развитие. Бе представен и анализ на въздействието на оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, върху развитието на Северен централен район.

Във връзка с изработването на нова Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода след 2014 г., в края на заседанието се проведе анкетно проучване сред членовете на РСР на СЦР, което има за цел събиране на информация относно основните проблеми на района и очертаване приоритетите за неговото развитие през следващия програмен период.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

 

Заместник областният управител отбеляза Седмицата на гората заедно с Американския посланик

Посланик Джеймс Уорлик пристигна по покана на Парк "Българка" във връзка със седмицата на гората, която отбелязваме от 4 до 10 април. Събитието уважиха зам.-министърът на замеделието и храните Георги Костов, директорът на изпълнителна агенция по горите, народните представители от ГЕРБ Цветомир Михов, Иван Иванов и Галина Банковска, заместник областният управител Пламен Недков и заместник -кметът на община Габрово Климент Кунев.

Заобграден от деца Н.Пр. Джеймс Уорлик се обърна към всички гости и участници в събитието и подчерта, че трябва да се грижим за горите заради децата на България. „България е един скъпоценен камък и това е така заради българските гори“ – допълни още той и отбеляза, че твърде дълго у нас е имало хора, които са употребявали земята и гората за лична изгода. „Незаконните сечи, нерегламентираните заменки ще повлияят върху бъдещето на децата на България”, заяви Уорлик.

След официалната част посланикът заедно с останалите гости засадиха фиданки в района на Център „Българка“, разгледаха изложба на отличените рисунки в конкурса „Мечтите на една гора“ на ДПП „Българка“ и посетиха волиерите край Потока, където пуснаха 3 мишелова, които ще преминат възстановителен период и после ще бъдат освободени в природата.

Покана за журналисти

Уважаеми журналисти,

утре,5 април, в заседателната зала на Областната администрация от 11 часа Зам. Областният управител и директорът на ТСБ - Габрово ще дадат пресконференция по повод първите експресни данни от преброяване.

Ще Ви очакваме!

 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията отчете дейността си за 2010

Председателят на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Пламен Недков отчете дейността на съвета за 2010 г. на провелото са заседание тази седмица.

През 2010 година са проведени три заседания на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията-Габрово.

Постъпили са 11 сигнала за наличие на корупционни действия адресирани до ООСППК получени по ел.поща, в отдел ,,Център за информация и услуги’’ на Областна администрация-Габрово или чрез информационна система към Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет

Подадените сигнали са разгледани от членовете на Съвета и са предприети необходимите превантивни мерки-някои от подадените сигнали са препратени по компетентност, а един е прекратен поради влязло в сила постановление на Районна прокуратура-Севлиево.

Организирана е лекция на тема: ,,Състояние и динамика на корупцията в България’’ и ,,Мониторинг на корупцията’’. На заседанието бе поканен и изпълнителният директор на ИПА г-н Петър Гайдарски, който изрази готовността си за подкрепа и съдействие на ООСППК-Габрово в борбата с корупцията. Единствено чрез съвместни действия между всички специализирани институции ангажирани с превенцията и противодействието на корупцията може да се намали влиянието на това широкомащабно явление, което обхваща всички области на обществения живот

Проведени са две пресконференции с председателят на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията с цел разясняване дейността и ефективността на Съвета и повишаване доверието на гражданите в него.

Актуализиран е Правилника за дейността на ООСППК-Габрово и Процедурата за регистрация, разглеждане и предприемане на действия по сигнали за корупция в ООСППК

Един новоназначен служител от Областна администрация-Габрово, член на ООСППК-Габрово е преминал дистанционен курс на обучение на тема: ,,Превенция на корупцията на местно ниво’’.

Още статии...