РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител изпрати Доклад до Министерството на вътрешните работи

Областният управител изпрати Доклад до Министерството на вътрешните работи

Във връзка със Заповед на Министъра на вътрешните работи – г-н Цветан  Цветанов  и проведеното в понеделник заседание на областния щаб за координация при СНАВР Областният управител Мариян Костадинов изпрати доклад до Министерството на вътрешните работи за резултатите от подготовката на териториалните звена и ведомства от област Габрово за работа при зимни условия за сезон 2010-2011 година. След изнесената информация на заседанието стана ясно, че в четирите общини от област Габрово са открити процедури за възлагане на снегопочистването и опесъчяването на общинските пътища. В общините Дряново и Трявна са сключени договори с избраните фирми. Извършена е проверка на снегопочистващата техника. В община Габрово и община Севлиево са обявени резултатите и в момента тече срок за обжалване.

В доклада си до министерството Костадинов изказва безпокойството си относно  зимното подържане на републиканската пътна мрежа в община Севлиево, тъй като за извършването на тази дейност има сключен договор с ф-ма „Пътстрой”ЕАД – Ловеч, който изтича на 09.12.2010г., а до този момент няма отговор от фирмата относно направеното предложение за продължаване на дейността по снегопочистването.

С оглед цялостната подготовка за нормални условия за живот и работа през зимния сезон Областния щаб направи  анализ на резултатите от организирането на СНАВР при възникналите бедствени ситуации за изминалата зима.

Актуализирани са щабовете за координиране на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи при усложнена зимна обстановка на територията на областта. Създадена е организация за надеждно свеждане на информацията за евентуално предстоящо усложняване на метеорологичната обстановка и набиране на актуална информация за обстановката на територията на областта, своевременното и обобщаване и анализиране.

Актуализирани са и приети нови планове за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка на териториалните структури на министерствата и ведомствата, както следва:

-                     В ОД на МВР - гр. Габрово  е изготвен и утвърден „ПЛАН  за въвеждане варианти за временна организация на движението при влошени метеорологични условия по първокласната пътна мрежа на територията на област Габрово през зимния период на 2010 - 2011 година.

-          Утвърден е от Областен управител на област Габрово „ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за зимно поддържане на пътната мрежа в областно пътно управление Габрово сезон 2010/2011 год.”. Същият е изготвен на основание на действащата „Инструкция за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа” и е съобразен с конкретната обстановка на територията на област Габрово.

-                     Утвърдена и приведена в изпълнение „ПРОГРАМА за привеждане в готовност обектовите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно – възстановителни работи в зимни условия във „В и К” ООД - Габрово през периода 2010-2011 година”.

-                     Електропреносните и електроразпределителните дружества в област Габрово, са готови за работа и преодоляване на възникнали усложнения през зимния период. Във връзка с подготовката за предстоящият зимен сезон, се  изпълняват предварително планирани и утвърдени ремонт и профилактика на мрежата.

-                     В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Изготвени и утвърдени са планове за действие при усложнена зимна обстановка през сезон 2010-1011 г. на РЦЗ, РИОКОЗ, ЦСМП. Актуализиран е (към 30.09.2010г.)  списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа, като дейността по транспортирането е възложена на ЕТ”М-ТРАНС – Даниела Манева”. Лечебните заведения  имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка.

-                     Във всички училища от областта са разработени и представени в РИО – Габрово планове за действия през зимния сезон 2010/2011г. с цел осигуряване на нормален учебен процес. Извършена е проверка на единадесет училища, притежаващи ученически транспорт. Автобусите са технически изправни и годни за експлоатация при зимни условия. В училищата няма проблеми с осигуряването на горива за отопление в началото на зимния сезон. Във всички училища има осигурено присъствие на медицинско лице по определен график.

-                     В срок до 05.11.2010г. ще бъде организирано провеждането на есенен технически преглед на хидротехническите съоръжения и състоянието на речните корите след тях. Възложено е поддържане на ретензиращи обеми на всички водни обекти.

Прецизирана е организацията за аварийна готовност на екипите на “Севлиевогаз 2000” АД.

Заседание на Областен щаб за координация при СНАВР

Заседание на Областен щаб за координация при СНАВР

 

Днес, 25.10.2010 г.,  от 13.00 часа в заседателната зала на областната администрация ще се проведе заседание на Областния  щаб за координация при СНАВР във връзка с готовността за нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Заседанието ще премине при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за готовността на общинските администрации за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Докладват:  Кметовете на общини Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна;

 

2. Доклад на ведомства и дружества за готовност за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Докладват:     -    ВНД Началник  на ОУ “Гражданска защита” –  Габрово;

-          Директор на ОД на МВР – Габрово;

-          Началник на ПБС при ОД на МВР – Габрово;

-          Директор  на ОПУ – Габрово;

-          Ръководител на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – мрежови експлоатационен под район Габрово;

-          Управител на Е.ОН България-регионален център Габрово;

-          Управител на  “В и К” ООД – Габрово;

-          Директор на РИОКОЗ – Габрово;

-          Директор на РЦЗ – Габрово;

-          Директор на ЦСМП – Габрово;

-          Директор на РВМС – Габрово;

-          Началник на РИО на МОМН.

3. Разни.

покана за пресконференция

ПОКАНА

Уважаеми журналисти,

Утре, 22 октомври 2010 г., от 9.30 часа в заседателната зала на Областната администрация 
Областният управител и Началникът на политическия кабинет на Министър Плевналиев ще
дадат пресконференция по повод работните срещи, които в момента се
провеждат за оказване на логистична подкрепа на АПИ по подготовката на
проект ,,Изграждане на път III-5004, обход на град Габрово от км. 0+000
до км. 31+ 000 и ,,Изграждане на пътен тунел ,,Шипка'' в Шипченския
проход’’ .

Ще Ви очакваме!

Информационен ден

продължава>

Среща на областния управител в АПИ

Костадинов: „Оставам обнадежден, че всички приказки за безхаберие, което цари в АПИ и компетентността на служителите – са само мит” 

На 15 октомври 2010 г. В Агенция пътна инфраструктура се проведе работна среща между Лазар Лазаров, член на Управителния съвет на АПИ и областния управител Мариян Костадинов. Повод за срещата са инвестициите на агенцията за м. Ноември за подготовка на пътищата от републиканската пътна мрежа за зимния период.  За област Габрово са предвидени  дейности  свързани с изкърпване на нарушени настилки и възстановяване на вертикална и хоризонтална маркировка на пътищата, както и изсичане на храсти. От АПИ са отпуснати 600 хил. лв, като крайния срок за извършването на тези дейности е 15 ноември 2010 г.

На срещата Костадинов постави въпрос  по отношение на готовността на АПИ за възлагане на проектиране с цел рехабилитация на пътищата от РПМ в област Габрово. В тази връзка стана ясно, че до този момент АПИ е възложила проектиране на пътен участък Кормянско – Крамолин – единствения включен в ОП „Регионално развитие” за третия етап на изпълнение 2012-2013 г. Областният управител изрази своето безпокойсто или по-скоро възмущение от факта, че за целия програмен период на област Габрово са отделени толкова малко инвестиции в един единствен път. „Не търся причините защо и как се е стигнало да тук. Факт е обаче, че към днешна дата няма проектиран нито 1 метър за рехабилитация” – коментира  Костадинов.

За следващата инвестиционна година 2011 Лазар Лазаров  лично пое ангажимент да бъде проведена процедура по ЗОП с цел възлагане на проект за рехабилитация на път Габрово – Трявна, Габрово – Узана и  Трявна– Дряново. Особено внимание беше обърнато на пътен възел Трявна – Дряново с оглед прилагането на новата здравна реформа. Основния аргумент, който Костадинов изтъкна за спешната необходимост от рехабилитация на този път е осигуряването на добър и равен достъп на всички жители на Дряново и селата до болнична медицинска помощ.

Поискана е рехабилитация на пътни участъци на главен път І-5 и на Габрово – Шипка, чиито лотове всъщност са с изтекъл гаранционен срок и всяко забавяне на тяхната рехабилитация би влошило качеството на пътя в годините на експлоатация.

По отношение на друг инфраструктурен обект с 15- годишна история, а именно обходният път Поповци, Лазаров е уверил областния управител, че веднага ще започнат действия по прекратяване на договорните отношения със сегашния изпълнител, съставяне на Акт 10 за консервиране на обекта, довършване на отчуждителните процедури от Пътинвест и провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на строително-монтажни работи по довършване и окончателно въвеждане в експлоатация. Крайния срок за извършване на всички тези дейности, по уверението на Лазаров, е краят на 2011 година.

Самият той е разпоредил присъствие на всички контролиращи органи във връзка с изброени обекти до момента.

В хода на срещата е обсъден и напредъкът по процедурите за Западния обходен път и тунела „Шипка”, макар и  отговарящия орган за тези обекти да е друг.

В края на срещата Областния управител изрази благодарности към г-н Лазар Лазаров за компетентността му и за разбирането му относно проблемите на републиканската пътна мрежа в областта.

„Оставам обнадежден, че всички приказки за безхаберие, което цари в АПИ и компетентността на служителите – са само мит” – каза още Мариян Костадинов.

 

Още статии...