РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Няма опасноста от Шап в областта, но трябва да сме готови да реагираме

Няма опасноста от Шап в областта, но трябва да сме готови да реагираме

Вчера областната епизоотична комисия проведе заседание във връзка с възникналото огнище на ШАП в някой региони на страната. Директорът на районната ветеринарно медицинска служба д-р Светослев Спасов запозна членовете на комисията с  епизоотичната обстановка,  във  връзка с възникналото огнище на шап в бургаското с. Кости, след което областният епидемиолог д-р Гинев подробно разясни кои са симптомите, по които хората могат да разпознаят болестта по своите животни- отпадналост, липса на апетит, влошено общо състояние.  И макар че в областта няма опасност от епидемия, заболяването се раз­пространява много бързо и неконтролируемо- каза д-р Гинев, затова трябва да имаме повишена готовност за констатиране, ограничаване и ликвидиране на огнище от шап по чифтокопитни животни на територията на нашата област. След като повече от час продължи  заседанието Областната епизоотична комисия реши Директора на РВМС – Габрово да се разпореди със заповед осъществяването на постоянен превантивен контрол върху животновъдните обекти на територията на областта. От своя страна кметовете на общините да се разпоредят на кметовете на населените места да информират собствениците на ЕПЖ и свине в личните си домове своевременно да уведомяват регистрираните ветеринарни лекари при случи на заболявания на животните с признаци на Шап. Собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за охрана и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащи и излизащи транспортни средства. Да избягват закупуването на животни от нерегламентирани търговци – това важи както за тях, така и за гражданите. Регистрираните ветеринарни лекари в цялата област стриктно ще следят за признаци на Шап при заболели животни и при всеки възникнал съмнителен случаи своевременно ще информират РВМС и ще предприемат действия за предотвратяване разпространението на заболяването.

Заседание на Областна епизоотична комисия – Габрово

Заседание  на Областна епизоотична комисия – Габрово

На 14 януари 2011 г./петък/ от 13.30 часа в заседателната зала на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия при следния дневен ред:

1. Запознаване с епизоотичната обстановка ,  във  връзка с възникналото огнище на ШАП в с. Кости, обл. Бургас и наложените превантивни мерки със заповеди: № РД 11- 26/10.01.2011г. и № РД 11-11/06.01.2011г   на Генералният директор на НВМС

Д-р Светослав Спасов

Директор РВМС

2.  Кратко описание на болестта и общи мерки за профилактика и  биосигурност на животновъдните обекти.

Д-р Георги Гинев

н-к отдел “ЗЖ”

3. Проекторешения за повишаване готовноста за предотвратявяне  проникването на заболяването,  своевременното констатиране,  ограничаването  и ликвидирането  на огнище от Шап по чивтокопитните животни   на територията на областта.

Г-н Пламен Недков

Зам. Областен  управител

4.   Разни.

Изготвяне на междинната оценка на Областната стратегия за развитие започна с провеждането на три фок

Изготвянето  на междинната  оценка на Областната стратегия за развитие започна с провеждането на три фокус групи

Днес в Областна администрация се проведоха три фокус групи на областно ниво във връзка с изпълнение на договор за „Изготвяне на междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Габрово” в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие. Фирмата изпълнител, с която Областната администрация подписа договор през декември миналата година е „Проксима Консулт” ЕООД.

Фокус групите бяха в направленията: техническа инфраструктура и екология; икономическо развитие; социални дейности, здравеопазване, образование, спорт и култура.

По време на срещите беше обсъдено изпълнението на областната стратегия за развитие и реализираните проекти по общини.за периода 2005 - 2010 г. Изведени бяха и препоръки за цели на стратегията за следващия планов период 2014-2020.

В срещите участваха представители от общинските администрации, социално-икономически партньори и неправителствени организации.

Областният управител оспорва пред административен съд – Габрово Решението на Общински съвет Севлиево

Областният управител оспорва пред Административен съд – Габрово Решението на Общински съвет -  Севлиево за отдаване под наем на трите язовира

Областният управител оспорва пред Административен съд – Габрово Решение № 157 от 21.12.2010 г., на Общински съвет – Севлиево, с което се дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 години язовирите в с. Душево – язовир „Бяло поле” ; в с. Хирево – язовир „Тръста” и язовир „Зелево перо”.

Решението на Общинския съвет, макар и да е издадено в предвидената от закона форма, не съдържа всички необходими реквизити по чл. 59 от АПК, тъй като в него липсва посочване на правните и фактическите основания за издаване на акта. Съгласно чл. 20 от Закона за водите управлението на водните обекти – публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия. Правното основание за вземане на оспорваното решение, а именно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост действително дава възможност за предоставяне под наем на имоти – публична общинска собственост, но само по отношение на части от имоти, а съгласно текста на решение № 157 в случая се касае за имоти, предмет на сделки на управление, в тяхната цялост. Отдаването под наем на язовири – публична общинска собственост в тяхната цялост би било допустимо единствено при условията на разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване /ЗСН/. По административната преписка не се съдържат доказателства какво е предназначението на язовирите, обект на сделки на управление. По силата на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН, ако до влизане в сила на закона няма сключени договори по § 3, ал. 2, до предявяване на искането по реда на § 3, ал. 3 язовирите – публична общинска собственост могат да се отдават само под наем по реда на чл. 12, ал. 4 от ЗОС след съгласуване с надзорния орган.

Отдаването под наем на имоти – публична общинска собственост, уредено в чл. 14, ал. 7 от ЗОС, изрично изключва от режима на обектите публична общинска собственост тези, които подлежат на концесиониране, между които язовирите попадат. Тази разпоредба визира части от имоти – публична общинска собственост и не може да намери приложение в конкретната хипотеза.

В този смисъл Областния управител счита Решение № 157 от 21.12.2010 г. на общински съвет – Севлиево за незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл. второ от ЗМСМА оспорва същото пред Административен съд Габрово с искане то да бъде отменено.

 

Пламен Недков приветства читалищните ръководства

Пламен Недков приветства читалищните ръководства

 

Заместник областният управител Пламен Недков приветства днес ръководствата на читалищата в региона на традиционното им отчетно заседание. На срещата беше отбелязано доброто сътрудничество през годината между читалищата, РЕКИЦ и Областната администрация като доказателство за това са и съвместни дейности за провеждане на регионален събор на народното творчество „Бабан”; областната селекция на кандидатурите по програма „Живи човешки съкровища”; провеждането на първия фолклорен фестивал на Жълтеш; кръгла маса посветена на Културата в Община Дряново; организираното обучение за читалища от Габровска област за подготовка на проекти по програми на ЕС и други донори. Като най – яркото събитие през годината беше отбелязано участието на съставите от габровска област в Националния фолклорен събор Копривщица 2010 – откъдето нашите състави се завърнаха с голям брой отличия. Заместник областния управител изказа специални благодарности към читалищните дейци, които макар и във време на криза- и икономическа , и духовна и със съвсем ограничени бюджети успяват да организират дейността си, а с това и да запазят живи нашите традиции и обичай.

Още статии...