РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заместник – министър Малина Крумова коментира проблеми във В и К – сектора с експерти от общините и В и К – дружеството

Ползотворна работна среща проведоха представителите на общините от областта и В и К-дружествата със заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Поводът за посещението в Габрово бяха неизяснени въпроси, свързани с ВиК реформата, както и проблеми на общините, срещнати при изпълнение на Договора с Асоциацията по ВиК. Експертите дискутираха конкретни казуси от практиката. В тази връзка зам.- министър Крумова беше категорична, че натрупаният вече опит, в хода на работата, е изключително важен. „Министерството не е носител на цялото познание. Отворени сме за предложения, както законодателни, така и практически, с които да се улесни и подобри процесът на реформата в сектора и да стане по-ефективен“ – каза още зам. – министър Крумова. Според нея е недопустимо излишното забавяне на процеса, особено в консолидираните области. Тя очаква до края на годината да стартира процедурата за Регионалните прединвестиционни проучвания за петте новоконсолидирани територии, където попада и габровската.

По време на срещата бяха коментирани и следващите стъпки, които трябва да се предприемат след присъединяването на Община Севлиево към АВиК, а по отношение на преструктурирането на общинското предприятие Бяла ЕООД, зам. – министърът препоръча заинтересованите страни да седнат на една маса и да разговарят. От думите й стана ясно, че инициативата е в ръцете на севлиевската община, като тя изрази готовност да се включи в обсъждането и да съдейства за вземането на най-доброто решение.

„Проектът за изграждането на язовир „Нейковци“ не е спрял“, това каза зам.-министърът по повод питане от страна на представители на община Трявна и обясни, че се очаква техническият проект да бъде готов до края на годината. Има желание от страна на министерството този проект да бъде завършен, макар и да не е ясно към момента как ще бъда финансиран.

Как малките общини ще могат да кандидатстват по проекти, попитаха по време на срещата, защото населени места с еквивалент жители между 2000 и 10 000 в момента нямат достъп до безвъзмездни европейски средства по оперативните програми за обновяване на ВиК мрежите и пречистващи съоръжения, тъй като не отговарят на изискванията. По този повод зам.-министър Крумова обясни, че се планира създаването на еквивалентен фонд, който да финансира дейности, с които да се постигнат мерките за качество на водите в по-малките населени места. Тя допълни, че в момента се прецизират мерките и изискванията за изпълнение на такива проекти, които ще бъдат въз основа на регионалните прединвестиционни проучвания.

След тази работна срещата областният управител Невена Петкова, която беше и инициатор на посещението на заместник – министър Малина Крумова, ще обобщи и изпрати до МРРБ всички постъпили законодателни предложения от страна на общините в област Габрово.

Областният съвет по образование, наука, младежки дейности обсъди Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Областният управител Невена Петкова ръководи заседание на Областния съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт. В него представители на общинските администрации, образователни, социални и културни институции и неправителствени организации дискутираха Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. „Той е приет и създаден от Правителството с Решение № 373 от 05.07.2017год. за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. – поясни Петкова и допълни, че причина за въвеждането му е необходимостта от интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и учениците в България. Целта на механизма е да се подобри взаимодействието между институциите и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни. Областният управител каза още, че по данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година приблизително 21 000 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки 7-ми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система. „Комплексните мерки и добрата координация между институциите от няколко различни сектора на всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и училищно, са крайно необходими.“ – категорична е Петкова, която определи тази среща като първата от поредица такива. Тъй като Механизмът поражда множество въпроси, областният управител пое ангажимент след като всички членове на съвета се запознаят задълбочено с него да ги опишат, след което да бъдат обобщени и зададени на заместник министър – председателя.

Началникът на РУО – Габрово Георги Маринов коментира, че Механизмът налага създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Включва правила за обмен на информация между институциите за децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, които са в риск от преждевременно отпадане, преждевременно са отпаднали или не могат да бъдат открити на постоянния им или на настоящия адрес.

С Механизма се определят редът и сроковете за формиране на екипите за съвместна работа на институциите, както и дейностите, чрез които ще се идентифицират децата и учениците в задължителна училищна възраст, които не са обхванати в образователната система. Механизмът посочва и начина на взаимодействието на екипите с компетентните институции, с родителите, както и за привличането на медиатори.

Георги Маринов допълни още, че след заседанието РУО – Габрово ще изпрати до всички присъстващи институции изготвен от тях план/график с кратко и ясно разписани задълженията и сроковете за изпълнение.

Постоянната комисия по заетост гласува предложения за промяна в утвърдената методика за подбор и оценка на заявките по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“

Заместник областният управител Мария Пенева ще изпрати мотивирано предложение до министъра на труда и социалната политика за промяна в утвърдената методика за подбор и оценка на заявките от работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Това стана ясно днес по време на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Членовете на съвета единодушно подкрепиха направените предложения от четири общините в област Габрово методиката за подбор и оценка по проект „Обучения и заетост за младите хора“ да бъде разделена на два компонента – единият да е приложим за работодатели от реалния сектор, вторият – да е приложим за работодатели в лицето на общинските администрации. В тази връзка общините предлагат и критериите за оценка да бъдат обособени за различните компоненти и да има равнопоставеност на работодателите по отношение на работните места. Предложенията идват в следствие на това, че определените до този момент критерии не могат да бъдат изпълнени от общините, за да получат съответния брой точки и да попаднат в по-предни позиции в класирането. „Наемането на млади хора, включването им в допълнителни обучения и квалификация, с цел задържането им в малките населени места е един от основните приоритети на общините. Улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които получават първи или втори шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални умения и знания, придобити на работното място, както и придобиването на квалификация помага за по-успешното им включване на пазара на труда. В същото време в общините има дейности с местно значение като почистване и облагородяване на териториите за обществено ползване, за които биха могли да бъдат заети безработни лица от приоритетните целеви групи“ – аргументират се представителите от общините в региона.

Освен това решение, членовете на Комисията приеха и предложението направено от директора на Бюрото по труда, което да дава възможност неусвоените средства по „Обучения и заетост за младите хора“ да бъдат пренасочени към „Обучение и заетост“ съобразно необходимостта в нашата област. Това предложение беше обосновано с данни, според които от 2 337 регистрирани безработни лица 2016 лица са над 30 години, 929 лица са над 50 години, 705 лица са над 54 години, а с регистрация над 12 месеца или това са така наречените продължително безработни са 418 лица.

Жители на Дряново, Трявна и Севлиево поставиха проблемите си пред областния управител и неговия екип

Три изнесени приемни проведоха областният управител Невена Петкова и нейният заместник Мария Пенева. „За да сме по-близо до хората всеки първи понеделник от месеца ще се разпределяме с моите заместници и ще се срещаме с жителите на Дряново и Трявна, а всеки първи петък – един от нас ще е в Севлиево.“ – това коментира Невена Петкова по повод новия график за приемни дни. „Наясно сме, че не всеки може да дойде до областния град, за да изложи своя проблем, затова предприехме ние да ходим при хората, допълни още областният управител.

Четирима души от севлиевско потърсиха съдействие от Петкова и нейния екип за разрешаване на инфраструктурни проблеми. Поставен бе въпросът за изграждане на отводнителни канавки в с.Градище, тъй като при валежи по централната улица на селото се смъква земна маса, покриваща асфалтовия път, достигаща и до къщите. Подаден бе и сигнал за лошо състояние на пътя към с.Крамолин, след разклона за с.Кормянско. Пред областния управител беше дошъл и представител от с.Богатово, който изрази недоволството на голяма част от населението там поради бездействието на кмета на селото.

Поставени бяха и няколко въпроса от обществено значение, които касаят секторите здравеопазване и водоснабдяване, както и липсата на електронен имотен и кадастрален регистър за област Габрово.

Проблеми с рушащ се имот постави жител на община Дряново, който помоли за съдействие от страна на местната администрация. Почти подобен казус споделиха и от Трявна, но във връзка с новострояща се и незавършена сграда, което води до имуществени вреди на обитателите на имота в съседство.

Отправена бе молба за съдействие да бъде изграден каптаж в с.Бангейци, защото настоящият е недостатъчен особено през летния период.

Всички поставени въпроси бяха обсъдени с експерти от Областната администрация, обърнато е внимание за разрешаването им и на компетентните институции.

МРРБ очаква от Асоциациите по ВиК предложения за промяна в законодателството по отношение на ВиК отрасъла

altОбластният управител Невена Петкова участва в среща, инициирана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова с областните управители, в качеството им на председатели на асоциациите по ВиК. На нея бяха дадени указания по конкретни казуси и бяха коментирани основни въпроси и предизвикателства пред реализирането на приоритетите в отрасъла. На какъв етап от изпълнението е заявеното намерение от страна на министерството за ползване на консултантска и правна помощ за съответните дейности касаещи ВиК – сектора и какво се случва с активите след направената консолидация на ВиК дружествата на съответната територия са въпросите отправени от областният управител на Габрово. В тази връзка е обсъдена и възможност за работна среща в Габрово с кметовете на общините и заместник – министър Малина Крумова. Според нея към момента „сме достигнали такъв етап на изпълнение на реформата, който изисква активни действия както от страна на държавата, така и на Асоциациите по ВиК“.

От страна на министерството е предложено асоциациите по ВиК да дадат предложения за промяна в законодателството по отношение на ВиК отрасъла с цел оптимизиране на прилагането му. „Отворени сме за Вашите предложения, за улесняване дейността, както на самите асоциации, така и във връзка с администриране на процесите“, заяви зам.-министър Крумова по време на срещата. Вървим в посока консолидация, стратегическо планиране на инвестициите, ефективност при изграждането им и предоставяне на ВиК услуги с добро качество, подчерта тя. Ние сме на етап, в който се прилагат текстове на закона, стоящи в основата на реформата. Вече има практика, тя е при Вас. Разчитаме на Вашата обратна връзка, за да подобрим процеса, да го направим по-ефективен и адекватно да отговорим на законовите пропуски. Процесът зависи от вече изградения практически опит и желанието на всички участници. Разчитам на активност, идеи и предложения от Ваша страна, каза още заместник-министърът.

Още статии...