РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заместник областният управител участва в откриването на Международната научна конференция УНИТЕХ 20

Заместник областният управител Росен Цветков участва в откриването на Международната научна конференция УНИТЕХ 2017, която се провежда за 17 поредна година. „За нас е огромна чест този форум да се провежда в областта ни. Поздравявам организаторите за професионализма и за всичко, което правят, за да може десетилетия наред Габрово да е центърът, който обединява хората на науката по това време. Доказателство за това са днешните участниците от толкова много страни от Европа.“ – каза в приветствието си заместник областният управител. Той акцентира върху направленията технологии, икономика, наука , които са перспектива за нас и които допринасят за развитието на по-екологична и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, базирана на знания и иновации. „Не случайно предните дни имахме възможност да се убедим колко важно е Науката да срещне регионите като предпоставка за тяхното развитие.“ – сподели още Росен Цветков и заяви, че е радостен фактът, че представители на местната власт, бизнеса, образованието, науката и развойната дейност са обединени днес, тъй като това дава възможност на кадрите да се развиват, а с това и регионът ни. Цветков пожела успех на форума, в който малко по-късно взе участие с доклад на тема „Проектиране на високочестотни мрежи в градска среда.

„Съвременният технологичен свят изисква коопериране между научните направления, институциите и бизнеса. Такъв научен форум е УНИТЕХ, в който има 17 научни секции и. Тук е мястото, където могат да се родят нови проекти, идеи и дори методи за обучение. Така ние изпълняваме европейската стратегия „Европа 2020“ и създаваме условия за нови научни изследвания, иновации и технологии.“ – каза по време на откриването на форума проф. Райчо Иларионов, ректор на Технически университет - Габрово.

Невена Петкова присъства на официалното представяне на първия етап от тригодишната инвестиционна програма на Идеал Стандарт

Областният управител Невена Петкова присъства на официалното представяне на първия етап от тригодишната инвестиционна програма на Идеал Стандарт в гр. Севлиево. Той предвижда придобиване на нови машини и оборудване, инструментална екипировка за нови гами изделия на обща стойност над 22 млн. лв. „Над 130 млн. евро са инвестирани в заводите в Севлиево от 1992 до този момент. В процес е нова инвестиционна програма, свързана с автоматизирането на процесите и иновативните технологии за бързо програмиране за повишаване на производителността и конкурентоспособността на компанията.“ – това беше споделено по време на срещата със Съвета на директорите на „Идеал Стандарт – Видима“ АД, в която участваха министърът на икономиката Емил Караниколов, председателят и зам.-председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев и Маргарита Попова, заместник областният управител Росен Цветков, кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов. Освен представяне на компанията коментирани бяха предизвикателствата пред нея. Най-големият работодател на територията на област Габрово, с най-много инвестиции изисква и качествена работна ръка. Проблемът с кадрите не подминава и Идеал Стандарт и в тази връзка областният управител Невена Петкова представи инициативата, която протича в момента – седмица на кариерно ориентиране, която ще обхване ученици от 9-10 клас и ще се проведе поетапно във всяка една община от региона.

По време на срещата бяха обсъдени още въпросите за облекчаване режима за привличане на работници от страни извън ЕС, осигуряване на ефективен механизъм за предотвратяване на неправомерно използване на болнични за отсъствие от работа, а така също и възможностите за подпомагане на бизнеса чрез мерките, заложени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Главният изпълнителен директор Торстен Тюрлинг коментира, че българските заводи са най-големите в рамката на групата и инвестициите ще продължат и през следващите години, защото тук – в България има солидна основа. „22 млн. лв. са първата стъпка в инвестиционния план и така ще продължим“ – отговори Тюрлинг на журналистическо питане „Какво предстои?“. Той открои три направления, които ще се следват в програмата на компанията – технологии, иновации и обслужване на клиенти.

В рамките на представянето на инвестиционната програма беше открита и нова роботизирана линия в завода за керамика.

Правителството отпуска средства за неотложни аварийни работи

Правителството отпуска средства за област Габрово, с които ще бъдат разплатени извършени непредвидени разходи за аварийни работи по неотложно възстановяване на инфраструктурни обекти. По бюджета на областния управител са разпределени 25269 лв за аварийно – възстановителни работи за почистване на речното корито на р. Шаварна, кметство Враниловци.

По бюджета на община Трявна са предвидени 68972 лв за подпорна стена, укрепваща бреговете на Стояновско дере.

Обсъдиха действията и мерките за обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната

Резултатите от предприетите по компетентност действия и мерки за обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система бяха докладвани по време на заседание на Областния съвет по образование, свикан от областния управител Невена Петкова.

Началникът на РУО – Габрово коментира пред членовете на съвета каква е била създадената организация, мерките и резултатите от извършеното. Създадени са екипи, които обхващат кметовете на общините, директори на дирекции за социално подпомагане към Агенцията за социално подпомагане, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и до директорите на образователни институции на територията на област Габрово. Осъществено е физическо посещение на място по настоящ адрес, съгласно указания срок от Министерство на образованието и науката – 14.09.2017г. Проверките показват 2750 деца за обхват, от които 94 отпаднали през 2016 г, а 1144 – преди 2016 г.

Институционалното взаимодействие между общините на територията на Област Габрово и Регионално управление на образованието – Габрово на основата на предоставената информация от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, са осигурили среда за предприемане на допълнителни мерки с оглед прилагане на комплексен подход за обхват на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са били записани през предходната и настояща учебна година, както и за записване на деца и ученици в детските градини и училища на територията на областта. Изготвени са списъци на децата и учениците, които са посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата.

По време на заседанието бяха повдигнати въпросите имат ли капацитет детските градини и училищата да поемат децата, както и какво се случва ако те са издирени, но нямат социална подкрепа, каквито примери бяха разгледани. Очаква се тези и още други въпроси около дейностите по Механизма да бъдат коментирани на среща между представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на социалната политика.

Създаването на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст подкрепя изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване.

Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в Национална стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.

Седмица на кариерното ориентиране под надслов „Дойдох. Видях. Избрах!“ в Габрово от 13 до 17 ноември

От 13 до 17 ноември фирми и организации се включват в седмица, посветена на кариерното ориентиране на учениците. Инициативата се организира от Областна администрация - Габрово, съвместно с Регионалното управление на образованието – Габрово и Центърът за кариерно ориентиране– Габрово и е под надслов „Дойдох. Видях. Избрах!“

По време на проведената работна среща с участниците в инициативата областният управител на Габрово Невена Петкова обясни, че всички общини полагат много усилия в това направление, реализират различни инициативи и проекти, различното този път е обединението на много повече структури и фирми, както и училища.. „Приемаме, че Габрово е индустриален център и така ще се развива, затова сме се насочили към фирми от машиностроенето, но нима този град и неговите жители няма да имат нужда от здравеопазване, от ред и сигурност, а култура и родова памет?“ - заяви още Петкова и допълни, че седмицата стартира от Габрово, но ще бъдат обхванати всички общини от региона. Тя е категорична, че инициативата е отворена, което означава, че на този етап има едни фирми – домакини, които ще приемат цяла седмица ученици, но през следващото издание се надява бизнесът да имат инициативност и да поиска да се включат и така да се разширява обхватът, както на сфери на дейност, така и на ученици.

„Онова, което ще се случи следващата седмица не е административно наложено, а е желанието на учениците.“ – коментира началникът на РУО Георги Маринов. Направено е проучване, сред 9 и 10 клас във всички училища в Габрово с направленията – „Здравеопазване“, „Ред и сигурност“, „Машиностроене и електротехника“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и хуманитарни науки, където самите ученици са отбелязали в кое направление имат желание да се развиват. Така анкетното проучване показва 835 участвали и отбелязали своето желание да се включат в запознаване с професиите като посетят реално работно място. „Важното е учениците да бъдат мотивирани, вдъхновени и да „посеем“ интерес към онези професии, необходими за развитието на региона ни.“ – сподели от своя страна Невена Петкова пред бизнеса и представителите на реда и сигурността, на областната болница, РД „Социално подпомагане“, Регионалната библиотека, Националният музей на образованието и Държавния архив.

Всеки ден от 13 до 17 ноември ще е определен за определено училище, в следобедните часове малки групи от 10 ученика ще посещават на място МВР – Габрово, РД ПБЗН – Габрово, МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, РД „Социално подпомагане“, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, Национален музей на образованието, Отдел „Държавен архив“ – Габрово, хотел МАК и фирмите: Импулс АД, АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД, Техномат – Меркурий ЕООД, СТС Принт АД, СТС Холдинг груп ООД, Фулмакс АД. Всички домакини на инициативата ще запознаят учениците с различните професии като ги включат в реалната работна среда.

След приключване на седмицата всички участници – организатори и домакини, ще обсъдят резултатите от нея, които ще бъдат представени и на 22 ноември в Брюксел по време на Втора европейска седмица на професионалните умения, организирана от Европейската комисия.

Още статии...