РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Консултации за състава на Районната избирателна комисия

На 21 ноември (сряда) 2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Областна администрация, гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, ет.І, ще се проведат консултации за състава на Районната избирателна комисия с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

 парламентарно представени партии и коалиции:

- Политическа партия „ГЕРБ”;

- „Коалиция за България”;

- Политическа партия „ДПС”;

- Политическа партия „Атака”;

- „Синята коалиция”;

  партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ”.

Консултациите са в изпълнение на § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 27, ал. 2 от Изборния кодекс


 

Съгласуван е идейният проект за изграждане на ГПСОВ в Дряново

Областният експертен съвет по устройство на територията съгласува изработения идеен инвестиционен проект «Изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадни води / ГПСОВ/, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на град Дряново», който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионална развитие/Кохезионния фонд”, II.2 вариант – Биотехнология с MFFS биофилтри и без генериране на утайки.

По време на провелото се заседанието на съвета бяха разгледани два варианта на идейния проект по отношение на тяхната хидравлична чувствителност, протичане на биогенните процеси, управление на процесите, гъвкавост и взаимозаменяемост, необходимо място за разполагане, инвестиционни и експлоатационни разходи. Експертите направиха заключение, че двата варианта отговарят на сигурните прогнози за темпа на развитието на града, както с увеличаване на туристическия сектор, така и с развитието на промишлеността и услугите; Избраните варианти за изграждане на ГПСОВ са оптимални, технически съпоставими и съответстват с нормативните изисквания и последните тенденции в практиката за страната и ЕС; Проектните параметри за прогнозния етап 2043 г. дават стойности около 5 343 ЕЖ ; Техническите възможности за реализация на инвестиционния проект са добри и ефективни; Взето е под внимание съществуващата и функционираща в момента смесена канализационна мрежа на града, високия процент инфилтрация за настоящ период, с всички положителни и отрицателни страни на ВиК инфраструктурата.

Съобразявайки се с екологичните изисквания и тенденции в областта на канализационните мрежи и съоръжения за градски райони, резултатите от обстойното технико-икономическо сравнение на вариантните решения на фаза идейна, местните условия за строителство и последваща експлоатация, опита в национален мащаб относно функционирането и обслужването на ГПСОВ и нужните финансови средства за реализирането на инвестиционния проект проектантския екип препоръчва избор от ОЕСУТ идеен проект - II-ри вариант от посочените и сравнени две вариантни схеми за изграждане на ГПСОВ.

Изяснени бяха и технологичните, техническите и икономическите параметри на предлаганите проектни решения и целесъобразността от тяхното реализиране.

Започна УНИТЕХ 2012

Заместник-областния управител Неделчо Търкаланов откри днес международнaта научна конференция УНИТЕХ 2012, която се провежда ежегодно в края на месец ноември на територията на Технически университет - Габрово. Тазгодишната конференция е посветена на темата „ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ”. „Смятам това за изключително важна тема в условията на световна икономическа криза и вярвам ще се съгласите, че ИНОВАЦИИТЕ са път за излизане от нея, каза в обръщението си г-н Търкаланов и допълни, че Технически университет – Габрово отдавна работи в това направление и има сериозен опит,а доказателство за това е сътрудничесвтото между университета и фирма АМК, в резултат на което са изградените научни лаборатории.”

По-късно заместник-областният управител участва и във форум, посвтен на иновациите, бизнеса и образованието, където освен ролята на държавната и местна власт за развитието на иновациите бяха представени и добри практики при изграждането на технологични паркове в Европа.

Възможности и предизвикателства за бизнеса в Габровския регион

На 19 ноември от 9,30 ч. в библиотеката на Технически университет – Габрово ще се проведе форум на тема: „Възможности и предизвикателства за бизнеса в Габровския регион”.  Събитието е част от инициативата на ECONOMY.BG и JOBS.BG да бъдат идентифицирани конкурентни предимства на ключови региони в България и потенциалните възможности за развитие на успешен бизнес в тях.

Във форума ще вземат участие:

Томислав Дончев - министър по управление на средствата от ЕС
Мариян Костадинов - областен управител на Област Габрово
Таня Христова - кмет на град Габрово
Камелия Лозанова - изп. директор на Агенцията по заетостта
Катя Колева - народен представител, член на Комисията по труда и социалната политика
Галина Михнева - изп. директор на Габровската търговско-промишлена палата
Георги Стоев – икономист, „Индъстри Уотч”
Петър Ганев – икономист, Институт за пазарна икономика

В дискусионните панели ще участват още мениджъри на компании, които инвестират и създават работни места в Габровския регион.

Събитието е без такса участие, достъпът е с предварителна регистрация на е-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. (Ани Димитрова - Director Corporate Communications, JOBS.BG)

 

 

Заседание на областния съвет по образование

На 6 ноември Областният съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт ще проведе заседание, на което ще бъде докладвана информация от РЕО – Габрово , относно началото на учебната година и изпълнението на държавния план - прием за настоящата учебна година. Ще бъдат обсъдени още и предложения на общинските администрации за промяна в мрежата от професионални училища, както и готовността за осигуряване на нормален учебен процес.

В сътава на съвета участват ръководители на териториялните администрации към органите на изпълнителната власт, кметовете на общините, представители на културни и научни институции, сдружения на работодателите на територията на габровска област, както и ректорът на Техническия университет.

Още статии...