РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Обръщение на Областния управител по повод Националния празник на България


Уважаеми съграждани,


3 март 1878 е датата, която за всички нас въплъщава едно ново начало. Трети март бележи възкресението на един народ, който близо 500 години беше без своя политическа и духовна свобода, народ, чиято висока духовна култура бе подложена на унищожение. 

 


От жадуваната до извоюваната свобода българите извървяха дълъг и мъченически път. Път пропит с кръв, на национално осъзнаване, на неумолима борба за език, за родно училище и култура, за църковна независимост. Борба повсеместна, в която всеки участва кой с каквото може - с перо и оръжие,  свещеници, учители, родолюбиви занаятчии, търговци, селяни, граждани, устремени и обединени от една обща кауза - свободата.

продължава>

Провинция Тренто в Италия - Пример за съгласуваност на политиките и добра координация между администрация, бизнес и университет

Провинция Тренто в Италия - Пример за съгласуваност на политиките и добра координация между администрация, бизнес и университет

Aгенция Социално подпомагане реализира проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

 Aгенция Социално подпомагане реализира проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Координаторите за област Габрово Галя Петрова и Ганка Рачева, предоставяме информация във връзка с текущите дейности по Проекта, които са насочени към развиване на капацитета, уменията за планиране и управление на развитието на системата от социални услуги с преките потребители – деца, семейства в риск, възрастни с увреждания и стари хора.

 

  В изпълнението на Дейност 4 „Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места”, като координатори за област Габрово, ние взехме  активно участие, като очертахме цялостната картина на мрежата на социалните услуги в областта. Идентифицирането на добри практики се прави периодично, за да се осигурят възможности за обмяна на опит и подобряване на социалните услуги. По същество добрите практики представляват намерени решения, методи и подходи, чрез които се осъществява ефективност и реални ползи за целевите групи, преодоляват се дефицитите и се подобрява качеството на системата на социалните услуги.

продължава>

Предоставена е безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект за обходен път на Габрово

На свое заседание днес Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнението на дейностите по проекта за обходен път на Габрово. Сключването на договора преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия ще осигури навременното му стартиране.

Обходният път на Габрово е част от трансевропейската транспортна мрежа и е разположен по протежението на Общоевропейски коридор IX Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис. Чрез пътя се осъществява преминаване през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока север - юг.

продължава>

Областна администрация – Габрово активно работи по реализацията на проекта TRACE в сферата на енергийната ефективност

ПРОЕКТ TRACE ЩЕ ПОДПОМАГА ОБМЕНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИ, ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНИТЕ СГРАДИ

Областна администрация – Габрово активно работи по реализацията на проекта TRACE в сферата на енергийната ефективност. Администрацията е един от 14-те партньора по проект „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради”, финансиран по Оперативна програма “Югоизточна Европа” 2007 – 2013. Целта на проекта е подобряване координацията, обмен на добри практики и трансфер на ноу-хау в сферата на енергийна ефективност на сгради, държавна собственост. Припомняме, че Водеща организация е Община Пирея – Гърция. Останалите партньори са агенции за енергийна ефективност и публични институции от общо 9 страни в Югоизточна Европа.

продължава>

Още статии...