РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

МАРИЯН КОСТАДИНОВ: „НАГРАДАТА Е ПРИЗНАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА”

 

“Наградата е признание за работата на нашата администрация през годината. Тя е символ на добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на всички нас, както и „отварянето” ни към гражданите. Само допреди година не покривахме критериите за участие в този конкурс, днес, в третото му издание, сме втората най-прозрачна областна администрация от всички в страната.  Удовлетворен съм от резултата и мисля, че това е оценка и признание за всички служители, които работят в администрацията.” – така областният управител Мариян Костадинов коментира наградата от конкурса на Фондация за прозрачни регламенти.

Областна администрация-Габрово получи високото отличие заради въведените в ежедневната работа на администрацията практики и модели, осигуряващи прозрачност, което води до повишаване на интереса и доверието на гражданите към дейността на администрацията. За непрекъснатото подобряване на информираността на обществеността Областна администрация-Габрово въведе нов  интернет сайт, обслужва гражданите на принципа „Едно гише”, поддържа непрекъснат контакт с медиите, създадено е и информационно табло, осигуряващо на гражданите постоянен достъп до информация относно конкурси и търгове, организирани от администрацията.

Конкурсът, който се провежда за трета поредна година,  цели да стимулира прилагането на принципите на добро управление и по-конкретно на законността на действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурсите за постигане на поставените цели. Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация.

В категорията бяха номинирани още Областна администрация-Ловеч и Областна администрация на Софийска област. Първото място за втора година грабна Областния управител на Варна.

Всички областни управители в страната подкрепиха Тунела

Вчера областният управител на Габрово Мариян Костадинов връчи на министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев мотивирано искане,  с което обект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” да бъде обявен за национален от Министерски съвет, по смисъла на §1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавната собственост. „Осъзнавайки отговорностите, които нормативната рамка ми определя при прилагане на политиката на Правителството в област Габрово, считам за мой изключителен ангажимент да откроя приоритетните за социалното, културното, икономическото и екологичното развитие на областта проекти, като аргументирано ги представям на Вас и министрите от кабинета.” – аргументира се Мариян Костадинов. След като разгледал искането министърът поставил резолюция към АПИ, които следва да изготвят доклада за внасяне в Министерски съвет.

Със Заповед на самият министър Плевнелиев беше създадена междуведомствена работна група, както и Комитет по наблюдение за оказване на логистична подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура” по подготовката на дейностите за изпълнение на проекта. Комитетът за наблюдение генерира законодателни инициативи, свързани с оптимизиране прилагането на ЗУТ, изпълнявайки изискванията на всички специализирани закони с цел подобряване, съкращаване на процедурите и улесняване прилагането на политиката на Правителството в частта на инфраструктурни проекти. Промените в специфичното законодателство дават предимство на приоритетни за кабинета инфраструктурни проекти, утвърдени с решение на Министерски съвет като национални. В тази връзка областният управител организира инициатива и предложи на всички свои колеги аргументи в подкрепа на безспорните ползи от осъществяването на този проект. Само за две седмици искането обект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” да бъде обявен за национален,  получи 27 писма за подкрепа, които са приложени към писмото до МРРБ.

В отговор на въпроса „Защо е толкова важно Правителството да го обяви за национален?” областният управител на Габрово отговори: „Считам, че за нас осигуряването на финансиране е най-важния момент от осъщесвяването на този проект с над 100 годишна история. Към момента най- целесъобразната за страната ни възможност за финансиране е от Оперативна програма “Транспорт”, но за да отговори на изискванията той трябва да бъде утвърден от Министрески съвет като национален. Освен това проектът имат решаваща роля в транспортната инфраструктура, в национален план и на регионално равнище с комплексното си отражение върху развитието на областта. Комуникационните възможности на региона са базови фактори за бъдещото планиране във всички сфери от живота на местното население. Реализирането на този инфраструктурен проект ще генерира потоци на търговски и икономически обмен, които ще допринесат за икономическото му оживление.”

Ето и част от писмата, които Мариян Костадинов получи от своите колеги в подкрепа на  „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка”:

За Пламен Стоилов-областен управител  на област Русе „Реализирането на проекта ще доведе до редица ползи, осигурявайки по-бързо и по-надежно пътуване, модернизирана транспортна връзка по направлението на ТЕТК №9, което ще подсили търговските, туристическите, културните и други връзки между Гърция-България и Румъния…Доизграждането на пътната инфраструктура на България е базисна предпоставка за по-ефективно интегриране на българската в общоевропейската пътна мрежа, за ускоряване на регионалните процеси на сближаване и ще спомогне за устойчиво развитие на икономиката на РБългария.”

„…С реализацията на инфраструктурен проект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” ще бъдат премахнати сега съществуващите трудности, същият ще генерира потоци на търговски и икономически обмен, които ще допринесат за икономическо оживление в регионите през които преминава път Е-85.”- Иванка Таушанова, областен управител на област Кърджали.

„Изразявам своята увереност в успешното реализиране на цитирания проект, предвид факта, че за изграждането на модерна транспортна инфраструктура са необходими ангажираност и конструктивност в работата на всички институции и организации…” – се казва в писмото на Йордан Николов, областен управител на област Стара Загора.

«Предвид постигнатите договорености за трасето на трансевропейски пътен коридор № 9, Правителството прави всичко необходимо за ускоряване работата по проектите за изграждане и реконструкция на съоръжения и пътни участъци по него. Присъединявам се към Вашето искане за обявяване на проект „Западен обходен път на Габрово и  тунел под връх Шипка” за национален обект, което ще облекчи административните процедури при неговата подготовка.” – Марин Кавръков, областен управител на област Сливен.

За шеста поредна година Областна администрация – Габрово ще се включи в „Мениджър за един ден”

На 29 март /вторник/ Областна администрация – Габрово ще приеме новите си специалисти. Това са ученици от ПГИ „Рачо Стоянов”, Национална Априловска гимназия, СОУ „Васил Левски”-Севлиево и студенти от Технически университет- Габрово, които са изявили желание да участват в инициативата на Джунийр Ачийвмънт „Мениджър за един ден”.  Целта е да се създаде и поддържа тясна взаимовръзка между образованието и практическото обучение на младите хора. Във връзка с образованието и младите хора Областният управител има ясно изградена визия и последователна политика, която провежда. През изминалата година Костадинов категорично показа, че застава зад връзката между образованието и бизнеса и зад това учениците да имат повече възможност за практика, за да отговорят на нуждите на бизнеса адекватно. И тази година младите хора ще се включат активно в работния процес на администрацията. Те ще бъдат както ръководители, така и ще се запознаят „отвътре” с работата във всички други направление.

Областна администрация - Габрово ще подкрепи призива на световната природозащитна организация WWF

Областна администрация - Габрово  ще подкрепи призива на световната природозащитна организация WWF за политика на разумно и икономично използване на електроенергията и ще изрази своята съпричастност, като изключи фасадното осветление и всички електрически системи в сградата, с изключение на тези, които осигуряват непрекъсваемост на работния  процес за 1 час на 26 март /събота/ в 20.30ч.

Изпълняващият функциите в момента на  Областен управител - Пламен Недков призова всички служители от администрацията също да изразят своята съпричастност. Той е убеден, че габровци са отговорни и разумни хора и не са им  безразлични екологичните проблеми, затова апелира към всички, които  имат възможност, да подкрепят световната инициатива „Часът на Земята" , и да дадат своя принос в глобалната кампания за борба с промените в климата. „Да не забравяме, че габровци по презумпция са пестеливи хора, така че ще могат да спестят, както от унищожаването на дърветата, така и от сметките си за ток” – пошегува се Недков.

Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово представи доклад за работата си пред ОСУТ

Вчера в Областна администрация се проведе редовно заседание на Областния съвет по условия на труд. Дневният ред включваше отчет за работата на Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово за 2010, предложения за изменение и допълнение към правилника за дейността на съвета и точка „Разни”.

Представител на Д”ИТ” докладва че за 2010 г. броят служители в дирекцията е намален от 8 на 7. Извършените проверки – периодичен контрол са 24. 171 са разследваните жалби, 191 – извършени проверки и дадени предписания. Установени са 3815 нарушения от тях 1330 са по трудово правоотношение.

Акцент в робата на инспекцията през 2010 е било установяването на лица без трудови договори – след извършените проверки работещите без договор са 216.

Продължава да има фирми, които не плащат на своите служители.

В сектора металообработване– инспекторите са направили констатация, че се работи с остаряло оборудване, както и че условията на труд не са били съобразени с тези за зимния период.

За отчетния период няма сериозни трудови злополуки.

 

Още статии...