РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

До 15 ноември Комисия ще обследва язовирите

Утре заседава комисия, назначена със Заповед на областния управител, във връзка с извършване на обследване на потенциално опасните язовири на територията на област с Габрово. Обследването включва оглед на техническото състояние на язовирните стени, прилежащите им съоръжения, както и участъка до 500 м. под язовирната стена. Комисията включва: заместник-областния управител Неделчо Търкаланов – председател; директора на дирекция АПОФУС Николай Петров – зам.председател и членове представители на: предприятие „Язовири и каскади”, ОУ ПБЗН – Габрово, Областна администрация – Габрово, Басейнова дирекция „Дунавски район”-Плевен, на общината, на чиято територия се намира обследваният язовир, както и собственикът/ползвателят на язовира.

Заседанието ще се проведе на 3 октомври от 10 часа в заседателната зала на Областна администрация, по време на което ще бъде изготвен график за обследванията.

30 работни места по проект „Нов избор – развитие и реализация” в Областна администрация – Габрово

Областна администрация – Габрово разкри 30 работни места по проект „Нов избор – развитие и реализация”, схема „Развитие” по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” с цел последващото им наемане на работа. Целевата група са безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, като приоритетно се включват лица, освободени от работа след първи ноември 2008г., вследствие на преструктуриране или закриване на предприятия, намаляване обема от работа или закриване на част от производството, безработни лица над 50-годишна възраст, безработни младежи до 29г. и продължително безработни лица.

Назначените лица са завършили успешно квалификационни курсове за професионално обучение по специалностите „Озеленяване и цветарство” и „Основни и довършителни работи в строителството”. 18 от тях са изпратени в 9 държавни училища в областта, след предварителна заявка от директорите им, останалите 12 - работят в сгради, стопанисвани от Областна администрация.

Наети са за срок от една година при пълен работен ден.

Мариян Костадинов ще вземе участие в работна среща на областните управители

Областният управител на Габрово Мариян Костадинов ще вземе участие в работна среща на областните управители, която ще се проведе на 28 и 29 септември в град Варна.

В рамките на срещата Областните управители от страната ще обсъдят приоритети и дейности по ОП „Регионално развитие" за периода 2014-2020 г. и механизмът за актуализация на областните стратегии за развитие за предстоящия програмен период. Заедно с представители на регионалното министерство ще бъде разгледана и темата за Приложение на Наредба № 5/25.12.2006 г., касаеща техническите паспорти на строежите, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Във втората част на форума главният секретар на Министерски съвет Росен Желязков и началникът на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова ще представят текущите и дългосрочи задачи на Министерския съвет на Република България.

Областният управител участва в работна група по подготовка на ОП „Транспорт " за периода 2014-2020

Областният управител Мариян Костадинов участва в първото заседание на Работната група по подготовка на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020. Работната група има за задача да разгледа и анализира приоритетите на България и секторните стратегии и при необходимост изготви мотивирано предложение до Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС за включване на допълнителни приоритети и мерки в програмата.

В първия модул на заседанието участниците разгледаха „Транспортната политика на ЕС и насоките за развитие на транс-европеската транспортна мрежа” , след което беше направено обсъждане и на Общия генерален план за транспорта, който обхваща всички видове транспорт и пътувания към, от и в България. Планът е изготвен след извършването на подробен анализ на насттоящата ситуация и в пълно съответствие с националните и европейски приоритети в областта на транспорта. Документът има за цел да послужи като основа за програмирането за следващия програмен период 2014-2020 г. и включва 56 проекта.

Работната група обсъди и стратегическия инвестиционен план, изготвен на базата на изводите и препоръките на Общия генерален план за транспорта. Общата цел на планът, както и на самата оперативна програма „Транспорт”, е развитие на устойчива транспортна система. 12 са потенциалните проекти за развитие на пътната и железопатна инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа в съотношение 5:7. Общата индикативна стойност на проектите е 5 406 929 374,4 Евро, а индикативната  стойност  на  допустимите разходи по проектите – 4 908 941 145,00 Евро. 8 са потенциалните проекти за развитие на пътната и железопатна инфраструктура по „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа в съотношение 5:7. Общата индикативна стойност на проектите е 2 216 029 327,60 Евро, а индикативната  стойност  на  допустимите разходи по проектите – 2 153 357 773,00 Евро.

В заключение и през следващия програмен период следва да бъде продължено изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на „тесни места” в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт, подобряване на безопасността, създаване на повече и по-добри работни места.

„До дни започват реални строително-монтажни работи”

„До дни започват реални строително-монтажни работи” – това съобщи областният управител Мариян Костадинов по повод рехабилитацията на сграда №2 на Областна администрация – Габрово. Проектът “Зелени инвестиции за енергийна ефективност на административна сграда на ул.”Брянска” № 30, гр.Габрово” беше официално представен пред журналисти на вчерашната пресконференция, по време на която инж. Радинка Томова, Директор на специализираната администрация представи трите етапа, през които ще преминат дейностите.

Първият етап предвижда изграждане на Център за услуги и информация на хора с увреждания, т.е. „ако един гражданин с някакво увреждане иска да ползва административна услуга, предоставяна от някоя от държавните стуктури в сградата – няма да е необходимо да се качва по етажите, а ще може да я получи там на място, защото служителите  ще слизат в центъра” поясни областният управител и допълни, че центърът ще бъде разположен в приземния етаж.

Вторият етап от проекта предвижда подмяна на металната дограма навсякъде, където към момента не е сменена. Ще бъде извършена хидро и топлоизолация на фасадите и покрива, монтиране на  инвенторни системи  за отопление и поддържане на постоянна температура. 416 -тте фотоволтаични панела ще произвеждат близо 23 хиляди киловатчаса годишно -енергия, която ще е единствено за нуждите на сградата. „Тези панели обикновено се поставят на покрива, но нашето проектантско решение е по-интересно. Още повече, те ще бъдат красив, елегантен елемент на фасадата.” обясни инж.  Томова и отправи апел към всички граждани за разбиране и търпение от тяхна страна заради неудобствата, които ще причинят ремонтните дейности, но увери, че Областна администрация е замислила нещо много интересно и до две години сградата ще стане една от най-красивите и емблематичните в града ни.

Последният етап предвижда изграждането на две нови панелни тела  на северната фасада – панорамен асансьор и аварийно стълбище. Този етап е на ниво изваждане на разрешение за строеж. Неговата стойност е 400 000 лева като финансирането ще се търси допълнително по други програми.

Стойността на проекта е близо 1 млн лв, а до края на февруари ще бъде готова фасадата и климатичната инсталация.

 

 

Още статии...