РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Започна рехабилитацията на пътя Севлиево-Драгановци

Започна рехабилитацията на пътя Севлиево-Драгановци. 14,6 - километровата отсечка ще бъде ремонтирана по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойността на проекта е 12 902 797 лв. с ДДС като 85% е европейско финансиране, а националното - 15%.

Гости на символичната първа копка бяха инж. Светослав Глосов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, областният управител на Габрово Невена Петкова, кметът на община Севлиево д-р Иван Иванова, директорът на ОПУ – Габрово инж. Диян Георгиев, кметът на с. Яворец Койчо Коев. На събитието присъстваха и представители на фирмата изпълнител. С тържествен водосвет, отслужен от отец Цонко, стартира изпълнението на новия обект. „Това е най-краткият път от София до Габрово, но и най-натовареният“, коментира инж. Светослав Гласов. Той допълни, че през тази година предстоят да бъдат рехабилитирани 570 км. пътища в страната. Ще бъдат обявени обществени поръчки за над 3 млрд. лв до края на годината и всичките те са за Северна България. Гласов допълни още, че днешният участъкът на Лот 11 от проекта обхваща и част от републиканската мрежа, улици които са в Севлиево, няколко кръстовища и мостове. „Свидетели сме за волята на Правителството да развива инфраструктурата и в Северна България. Важно е държавата да се грижи и да осигурява добри условия за живот на своите жители“ – подчерта и областният управител Невена Петкова в обръщението си. Тя допълни, че стартира поредният проект, важен за развитието на област Габрово, след реализирането на който пътят между Габрово и Севлиево вече ще има своя европейски облик. „Рехабилитацията му е важна, както за икономиката, така за развитието на туризма, но най-вече за сигурността на всички онези, които пътуват в този пътен участък.“ – каза още Петкова и пожела качествено и в срок да бъдат изпълнени дейностите.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 11 от проекта е ДЗЗД „Хоталич“, с участници: „Инфрастроежи“ ООД и „Автомагистрали – Черно море“ АД. Строителният надзор ще осъществява Обединение „Пътища НРТС“, в което са: „Научно -Технически съюз по строителство – Консултинженеринг“ ЕООД, „Т7 Консулт“ ЕООД, „Стройнорм“ ЕООД и „Рафаилов консулт“ ЕООД. Авторският надзор е на „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД.

Седмицата на гората ще бъде открита в Габрово на 2 април

На 2 април в Габрово ще бъде даден официален старт на Седмицата на гората. Тя се чества още от 1925 г, а тазгодишното издание ще премине под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“. Гости на събитието ще бъдат представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, държавни предприятия, дирекции и стопанства от цялата страна, браншови организации. Ще бъдат раздадени ежегодните награди за „Лесовъд на годината - 2017“ и „Служител по контрола и опазване на горските територии за 2017 година“. Предвидено е традиционно залесяване, в което ще участват служители в горската система, представители на институции.

Програмата за Седмицата е утвърдена от министъра на земеделието и храните и ще започне още на 30 март, когато стартира Националната инициатива „Лесовъд за един ден“. За област Габрово са предвидени мероприятия в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие. С беседи и интерактивни игри ученици от Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна ще бъдат запознати с дейността на горските служители, ще могат да научат повече за лесовъдската професия, горските екосистеми и процесите, които протичат там.

Организатори на събитието са Изпълнителна агенция по горите, Северноцентрално държавно предприятие, със съдействието на Областна администрация – Габрово и Община Габрово.

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район проведе заседание

Заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на управляващия орган на ОПРР 2014-2020 Деница Николова представи определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в РБългария. Това беше една от темите включени в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се свика от Невена Петкова - областен управител на област Габрово и председател на РСР на СЦР на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Новото статистическото райониране на страната е свързано както с изпълнението на заложените от правителството политики за развитие на регионите, така и с изискванията на ЕС за броя население, което ще се възползва от бъдещите европейски програми след 2020 г. „Дисбалансът и диспропорциите между регионите налага да се търсят нови решения по отношение бъдещето на регионалната политика“, заяви зам.-министърът и допълни, че новото райониране на страната цели да даде тласък в устойчивото й развитие в дългосрочен период като се използва максимално потенциалът на всеки един от регионите Подходът, който е използван, при разработване на вариантите е за интегрирани инвестиции в районите, спрямо природните и географски дадености в тях, ползвайки изградените връзки и партньорства. Според зам.-министър Николова т.нар. Вариант 2, където страната е разделена на четири статистически района, би бил най-добър за развитието на Габрово и страната като цяло, защото залага на териториалните особености. Тя сподели още, че този вариант към момента среща най-голяма подкрепа в рамките на обществените обсъждания.

По време на заседанието беше представена за обсъждане и разработка от „Национален център за териториално развитие” ЕАД в изпълнение на обществена поръчка на ГД СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“.

Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха представените Проекти на Актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за развитие на областите: Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград.

В заседанието взеха участие представители на министерства, депутати, областните управители на областите от Северен централен район, представители на общините от Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБСЪДИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

85 работодатели от областта са участвали в проучването за потребностите им от работна сила, което Агенцията по заетостта инициира през периода 5-28 февруари. Това стана ясно днес по време на заседание на Постоянната комисия по заетост, председателствано от заместник областния управител Мария Пенева. Тя изрази благодарност към всички, които са се включили в това пилотно проучване и с това са показали реална ангажираност към политиката по заетостта и подчерта, че усилията на всички в този процес трябва да бъдат обединени и водени от един общ резултат – развитието на региона. Пенева припомни, че то се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването. В качеството на регионален орган по заетостта са осъществени необходимите организационни и координационни дейности, съгласно законовите и нормативни регламенти. Обобщение на анкетното проучване направи директорът на Бюрото по труда Лена Енева, която представи действията по стартиране и провеждане на кампанията, трудностите по време на провеждане на анкетата и начини за тяхното преодоляване, както и изводи и препоръки, около които се обединиха всички членове на Комисията. Коментирани бяха и конкретните резултати. В утвърдената днес информация, Комисията предлага намаляване обема на анкетата чрез окрупняване на част от поставените въпроси, да се увеличи времевата дистанция между заложените две анкетни проучвания в рамките на една календарна година, както и да се регламентира начинът, по който работодатели, безработни лица и институции ще имат достъп до обобщените данни и до решенията, които институциите на държавно и местно ниво ще вземат на база резултатите от анкетирането и резултатите от тези решения.

Анкетата се провежда за пръв път тази година. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Пешеходните пътеки в областта са проверени, констатираните несъответствия следва да се отстранят в най-кратък срок

Всички пешеходни пътеки в урбанизираната и извън урбанизираната територия на всяка една община от територията на област Габрово са проверени от специално създадени комисии с участието на представители на: Областна администрация – Габрово, общинските администрации на общините Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, Областна дирекция (ОД) на МВР, сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Габрово, Областно пътно управление Габрово и Председателите на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата в общините. Комисията провери състоянието на пешеходните пътеки и съответствието им с изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътната маркировка, Наредба № 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Основните изводи и препоръки са по отношение на широчината на пешеходната пътека, липсващите информационните надписи „погледни“ съгласно Наредба № 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътната маркировка и състоянието на знаковото стопанство, поставяне на липсващите знаци и осветеността, като приоритетни са местата около детски градини и училища.

Направените препоръки следва да се съобразят и изпълнят в най-кратък възможен срок.

Още статии...