РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Конкурс ОМП Документи
"Решение № 4044-П/ 13.05.2024 год. на АППК за продажба на имот- частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областен управител на област Габрово, представляващ поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 по КККР на гр. Севлиево, адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400, местност "Коджа кър", площ 18 551 кв.м., ТПТ: урбанизирана, НТП: за друг вид застрояване"
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, представляващ функионално свързани СОС 14218.510.256.1.175  и 14218.510.256.1.176 по КККР на гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. "Софроний Врачански" №9, ет. 15, ап. 7 и 8.
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, представляващ 14218.517.271.1.7 по КККР на гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. "Трети март " № 48, ет. 3, ап. 7.
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, представляващ 14218.501.754.2.13 по КККР на гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. "Зелена ливада" №13, вх. Б, ет. 5, ап. 13.
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, представляващ 14218.501.784.4.20 по КККР на гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. "Чумерна " № 10, ет. 7, ап. 20.
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, представляващ 14218.501.784.6.19 по КККР на гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, ул. "Чумерна" №6, вх. В, ет. 7, ап. 19.
Заповед за определяне на наемател на имот-частна държавна собственост, представляващ 14218.515.237.1.2 по КККР на гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, бул. "Априлов" №25, ет. 1, ап. 2.
"Обява за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост"
"Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.515.237.1.2 по КККР на гр. Габрово, адрес на самостоятелния обект: гр. Габрово, бул. „Априлов” № 25, ет. І, ап. 2, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ 62,09 кв.м., прилежащи части: избено помещение № 19 с площ 5,13 кв.м. "
"Решение № 4014-П/ 27.02.2024 год. на АППК за продажба на имот- частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областен управител на област Габрово, представляващ сграда с идентификатор 14218.706.1.4 по КККР на гр. Габрово, адрес на сградата: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. "Стефан Караджа" № 6, застроена площ 205 кв.м., брой надземни етажи 1 и сутерен със ЗП 205 кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 14218.706.1 "
"Решение № 4006-П/ 26.01.2024 год. на АППК за продажба на имот- частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областен управител на област Габрово, представляващ поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 по КККР на гр. Севлиево, адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400, местност "Коджа кър", площ 18 551 кв.м., ТПТ: урбанизирана, НТП: за друг вид застрояване"  

"Решение № 4007-П/ 26.01.2024 год. на АППК за продажба на имот- частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областен управител на област Габрово, представляващ поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550 по КККР на гр. Севлиево, адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Опълченска" № 21, площ 401 кв.м., ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско застрояване, заедно с разположената върху него сграда с идентификатор 65927.501.1550.1, ЗП 55 кв.м. "

 
" Обява за провеждане на търг за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.494.1.13, находящ се на единадесети етаж на сграда № 1, разположена в ПИ 14218.504.494 по КККР на гр. Габрово, адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, с площ за частта 19,77 кв.м.,съставляваща офис № 11 и припадащата му се част от обслужващия го коридор.
Заповед за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост, представляващ СОС 14218.510.492.3.10 по КК на гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. "Цанко Дюстабанов" №20, вх. Г, ет. 0.
"Резултат от проведен конкурс за длъжността главен експтерт в дирекция АКРРДС"
"Резултат от проведен конкурс за длъжността Юрисконсулт в дирекция АПОФУС"
Списък на допуснатите кандидати в конкурса за юрисконсулт в дирекция АПОФУС.
Списък на допуснатите кандидати в конкурса за главен експерт в дирекция АКРРДС
Списък на недопуснатите кандидати в конкурса за главен експерт в дирекция АКРРДС
"Конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция АПОФУС"
"Конкурс за длъжността главен експерт в дирекция АКРРДС"

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния имот – частна държавна собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.510.492.3.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Цанко Дюстабанов”

График язовири 2023
"Решение № 3892-П/ 16.03.2023 год. на АППК за продажба на имот- частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областен управител на област Габрово, представляващ поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550 по КККР на гр. Севлиево, адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. "Опълченска" № 21, площ 401 кв.м., ТПТ: урбанизирана, НТП: ниско застрояване, заедно с разположената върху него сграда с идентификатор 65927.501.1550.1, ЗП 55 кв.м. "
"Решение № 3893-П/ 16.03.2023 год. на АППК за продажба на имот- частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областен управител на област Габрово, представляващ поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 по КККР на гр. Севлиево, адрес на поземления имот: гр. Севлиево, п.к. 5400, местност "Коджа кър", площ 18 551 кв.м., ТПТ: урбанизирана, НТП: за друг вид застрояване"
"Заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост, представляващ част от фоайето на партелния етаж на сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.504.494 по КККР на гр. Габрово, с площ за частта 1,50 кв.м., адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 0"
" Обява за провеждане на търг за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ част от фоайето (пред асансьорните клетки) на партерния етаж на сграда № 1, разположена в ПИ 14218.504.494 по КККР на гр. Габрово,
с площ за частта 1,50 кв.м., адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 0"
Обява за удължаване на срока за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”
Обява за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”
Окончателни резулати от проведен конкурс за длъжността юрисконсулт
Окончателни резултати от конкурс за длъжността "младши експерт"
Резултати от преведен тест в конкурс за длъжността "младши експерт"
Списък на допуснатите кандидати в конкурса за младши експерт в дирекция АКРРДС  
Списък на допуснатите кандидати в конкурса за юрисконсулт в дирекция АПОФУС  
График язовири 2021

Списък на земеделските имоти, разположени на територията на ТП "ДГС Плачковци", придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл.83 от ЗГ

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.