РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 
Административни услуги
 
Обща информация за административните услуги


  Редът за организиране на административното обслужване в Областна администрация - Габрово е нормативно определен с Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за административно обслужване. С цел подобряване на административното обслужване в администрацията са разработени следните правила:

1. Харта на клиента

2. Вътрешни правила за организация на административното обслужване

- Протокол за устно заявено искане за административна услуга

- Заявление за образуване на производство за КАО

3. Вътрешни правила за организацията на документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна администрация - Габрово

4. Мерки за защита срещу дискриминация

5. Етичен кодекс за поведение на служителите

6. Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация

Работното време на служителите в Областна администрация - Габрово е от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа.

телефони за връзка: 066/810 640, 810 642

Работното време на служителите в Центъра за услуги и информация е от 9.00 до 17.30 часа, като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работното време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по късно от 19.30 часа.

СПИСЪК

НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ

ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО

Държавна собственост

 

 №

Номер на услугата в ИИСДА

Наименование на услугата

 

1

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

заявление
 процедура

2

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

или за отписване на имота от актовите книги

заявление
 процедура

3

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

заявление
 процедура

4

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

заявление
 процедура

5

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

заявление
 процедура

6

2529

Заявление за издаване на позволително за ползване на лечебните растения

заявление
 процедура

   

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост 

 
 
Правни и административно-технически услуги
1 2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

заявление
 процедура

 
Регионално развитие и териториално устройство
 

1

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

заявление
 процедура

2

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

заявление
 процедура

3

1966

Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

заявление
 процедура

4

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

заявление
 процедура

5

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

заявление
 процедура

6

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

заявление
 процедура

7

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

заявление
 процедура

8

1975

Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

заявление
 процедура

9

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

заявление
 процедура

10

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

заявление
 процедура

11

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

заявление
 процедура

12

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

заявление
 процедура

13

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

заявление
 процедура

14

2469

Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

заявление
 процедура

   

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

 

Общоадминистративни услуги

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

заявление

3

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

заявление

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

заявление

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

заявление