РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

Областния съвет за хората с увреждания

Акт за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

Правилник/правила за работа:
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за хората с увреждания е приет с решение № 1 по Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 28.01.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ралица Манолова – Областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Силвия Маркова – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
 1. Ивелина Иванова – главен експерт, дирекция „Образование и социални дейности” в Община Габрово;
 2. Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности” в Община Севлиево;
 3. Мая Михайлова – старши експерт в дирекция ИХП в Община Дряново;
 4. Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността” в Община Трявна;
 5. Ирина Бенева – главен експерт СП в РДСП Габрово;
 6. Кремена Ганчева – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Габрово;
 7. Иваничка Калфова – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Севлиево;
 8. д-р Ирина Моровякова – заместник директор, РЗИ Габрово;
 9. инж. Емилия Ангелова – старши експерт по организация на средното образование, РУО Габрово;
 10. Недко Горалов – старши експерт, Дирекция „Бюро по труда” Габрово;
 11. Даниела Георгиева – главен инспектор, Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово;
 12. Галя Петрова - регионален координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” ;
 13. Кристина Кулева – председател и координатор на РО „Съюз на инвалидите” -Габрово;
 14. Стефка Пенчева - председател на Регионална организация на слепите – Габрово към „Съюза на слепите” в България;
 15. Росица Димитрова - председател на Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и управител на ДЦВХУ Габрово;
 16. Светла Григорова – директор на Фондация „Грижа за деца с увреждания”;
 17. Ганка Бакалова-Христова - представител на Габровска търговско-промишлена палата;
 18. Даниела Йорданова – председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Габрово;
 19. Росица Йонкова – областен координатор на КНСБ за област Габрово.

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-88 от 14.04.2022 г. на Областен управител на област Габрово.

 

На Еньовден заместник областният управител Кристина Сидорова посети Етнографския музей на открито ЕТЪР,  където от днес в продължение на четири дена габровци и гостите на града ще се радват на богата програма, посветена на Еньовденските празници. Традицията и тази година е спазена и от ранните часове венец от седемдесет и седем билки и половина украсява портата на музея, откъдето всеки преминава за здраве. За поверията, свързани с празника, както и за предстоящите събития в летния сезон Кристина Сидорова разговаря със заместник - директора на музея Ваня Ценкова и Тихомир Църов – връзки с обществеността. Тя се информира и за хода на изпълнение на проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, с реализирането на който ще се постигне в още по- голяма степен развитие на туристическата привлекателност на РЕМО „Етър“ и превръщането му в жив музей, предоставящ възможности за несезонен, постоянен културен туризъм. Заместник областният управител поздрави и момичетата от читалището при кв. Нова Махала- Габрово, които пресъздават ритуала „Напяване на момина китка“ и благодари на техния ръководител Боряна Христова, затова че възпитават младото поколение в духа на българските традиции.

Областният управител Невена Минева заедно с директора на Центъра за спешна медицинска помощ – Габрово д-р Георги Шандурков посетиха днес Централния филиал на Центъра, където стартираха дейности от мащабния инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Областният управител отбеляза пред директора на Центъра за спешна медицинска помощ, че е щастлива да види началото на сбъдването на една голяма мечта за модернизиране на системата, защото „всеки наш съгражданин има право на равен достъп до здравни грижи и съвременна медицина“. „Това е важна стъпка в тази посока. Всички знаем, че началото е най – трудно, но е основополагащо за бъдещите резултати.“ – сподели още Невена Минева, която посети и филиала на ЦСМП в Севлиево. Там заедно с кмета на общината д-р Иван Иванов, директора на РЗИ – Габрово д-р Николай Пенчоков, директора на ЦСМП – Габрово д-р Георги Шандурков, както и началника на филиала обсъдиха организацията по предстоящите ремонтни дейности.

Предвидени са ремонтни дейности за всички филиали на Спешна помощ на територията на област Габрово, които включват преустройство и реконструкция на съществуващите Приемни лекарски кабинети, манипулационни, санитарни възли, помещения за дезинфекции и складове. За всички филиали ще бъдат изградени или реконструирани съществуващи такива зони за санитарните автомобили и техническото обезпечаване на тяхната готовност за работа. Освен ремонтни дейности в проекта е включено и обзавеждане за филиалите - в това число и съвременна апаратура, необходимо за изграждането на модерен спешен център.

В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта в страната, в т.ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изнесени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения. Основната цел е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване качеството и безопасността при оказването на медицинска помощ, в т.ч. и подобряване на достъпа за лица с увреждания.