РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръчка: N 2014-001

Предмет на обществената поръчка:

„Доставки на гориво за отопление (маркирано) на обект: сграда на областна администрация - Габрово, находяща се в гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5”

Дата на създаване: 27.10.2014г.


Идентификационен номер на обществената поръчка: N 2015-001

Предмет на обществената поръчка:

„Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на тринадесететажна административна сграда – частна държавна собственост, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30”

Дата на създаване: 03.04.2015 г.


Идентификационен номер на обществената поръчка: N 2015-002

Предмет на обществената поръчка:

„Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на тринадесететажна административна сграда – частна държавна собственост, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30”

Дата на създаване: 01.12.2015 г.


Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2016-001

Предмет на обществената поръчка:

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"

Дата на създаване: 12.02.2016 г.