РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2015-001

УИН в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 9040482

Предмет на обществената поръчка:

„Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на тринадесететажна административна сграда – частна държавна собственост, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30”

Краен срок за получаване на оферти:

17 април 2015 г., 17:00 часа

Важно! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в деловодството на областна администрация - Габрово или се изпраща на посочен от заявителя адрес за негова сметка, с включени действителните разходи за отпечатване и размножаване.

Публикувани електронни документи и информация:

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Публична покана

03.04.2015 г.

 

Документация

03.04.2015 г.

 

Протокол

 23.04.2015 г.

 

Договор

 30.04.2015 г.

 

Задължителни приложения

 30.04.2015 г.

 

Датата и основание за

прекратяване на договора

На основание Раздел I, чл. 2 договорът е прекратен, считано от 01.01.2016 г.

 

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Публикува се в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания – чл. чл.22б, ал. 4, т. 2 от ЗОП

дата

основание

размер

 01.06.15 г.

 ф-ра № 0000004402/10.08.15 г.

 1760,00 лв.

 10.08.15 г.

 ф-ра № 0000004501/10.08.15 г.

 1760,00 лв.

27.10.15 г.

ф-ра № 0000004622/27.10.15 г.

1760,00 лв.

27.10.15 г.

ф-ра № 0000004623/27.10.15 г.

1760,00 лв.

27.10.15 г.

ф-ра № 0000004624/27.10.15 г.

1760,00 лв.

15.12.2015 г.

ф-ра № 0000004720 / 15.12.15 г.

1760,00 лв.

15.12.2015 г.

ф-ра № 0000004721 / 15.12.15 г

1760,00 лв.

15.12.2015 г.

Ф-ра№ 0000004722 / 15.12.15 г.

 
 

1760,00 лв.