РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, сключени по реда на ЗОП с обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.

предмет на поръчката

„Доставки на гориво за отопление на обект – публична държавна собственост, а именно сградата на Областна администрация на област Габрово, находяща се в гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, съгласно предварителни заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”

правно основание

чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП

договор

 

обект

доставки

изпълнител

„Херос” ЕООД, гр. Габрово

дата на сключване на договора

29.12.2010 г.

датата и основание за приключване или за прекратяване на договора

23.10.2014 г. - прекратен на основание Раздел VI, т. 15 от договора

извършени плащания до 01.10.2014 г.

Обща сума в размер на: 48596,75 лева без ДДС

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ СЛЕД 01.10.2014 Г.

дата

основание

размер