РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

 

Появата на борова процесионка в община Габрово е първата документирана за Северна България. Това стана ясно на инициираната от Кристина Сидорова среща с експерти, която се проведе днес в Областна администрация- Габрово. Вредителят е локализиран в лесопарк „Градище“ и край пътни артерии в общината. След установяване на вредителя на територията на лесопарка експерти от Областна администрация поставиха предупредителни табели, които да обозначат местонахождението му.
Специалистите определиха разпространението на вида като слабо, а за приложима мярка- механична борба. Методът включва изрязване и унищожаване на къделите в достъпните части на короните на дърветата.
На срещата бяха разяснени още биологията на вида, времето за обследване и възможните начини за борба. Установеното разпространение е очаквано от учените, вероятно през проходните пътища на Стара планина. Видът е активен зимно време и се храни при положителни нощни температури. Гъсениците се излюпват в периода август- септември, когато е приложимо извършване на въздушно пръскане в силно нападнати територии. Ежегодно собствениците на гори и стопанисващите горски територии, извършват лесопатологично обследване. То включва мониторинг на летежа на пеперудите в месеците от юни до август, чрез феромонови уловки, а по зимните гнезда, които се наблюдават в момента в короните на дърветата, се определя плътността на популацията. Особеността на гъсениците да правят ново гнездо при нарастването си обяснява увеличения брой къдели с напредване на зимния период.
В теренно посещение на присъстващите бяха показани яйца по иглиците на бора и гъсениците в белите пашкули. Парливите косъмчета по гъсениците, с които са наситени и пашкулите, са особено опасни. Те могат да причинят алергични реакции при хора и топлокръвни животни.
През настоящата година предстои мониторинг на боровата процесионка и след съответните лабораторни анализи, експертите на лесозащитните станции в страната ще предпишат мерки за борба.
На срещата присъстваха директорът на Институт за гората проф. Георги Георгиев, чл-.кор. Пламен Мирчев от Институт за гората, д-р инж Петя Матева главен експерт от Изпълнителната агенция по горите, инж. Венцислав Георгиев, директор на Лесозащитна станция- София, представители на Регионална дирекция по горите В. Търново, заместник- директорът на ТП ДГС гр. Габрово инж. Николай Русев , учени от Института за гората при БАН, лесовъди от стопанства в гр. Габрово и Севлиево.

Областния съвет за хората с увреждания

Акт за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

Правилник/правила за работа:
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за хората с увреждания е приет с решение № 1 по Протокол № 1 от заседание на Областния съвет за хората с увреждания, проведено на 28.01.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ралица Манолова – Областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Силвия Маркова – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
 1. Ивелина Иванова – главен експерт, дирекция „Образование и социални дейности” в Община Габрово;
 2. Росица Ванкова – младши експерт „Социални дейности” в Община Севлиево;
 3. Мая Михайлова – старши експерт в дирекция ИХП в Община Дряново;
 4. Тотка Димитрова – директор „Социални услуги в общността” в Община Трявна;
 5. Ирина Бенева – главен експерт СП в РДСП Габрово;
 6. Кремена Ганчева – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Габрово;
 7. Иваничка Калфова – началник отдел ИОХУСУ, ДСП Севлиево;
 8. д-р Ирина Моровякова – заместник директор, РЗИ Габрово;
 9. инж. Емилия Ангелова – старши експерт по организация на средното образование, РУО Габрово;
 10. Недко Горалов – старши експерт, Дирекция „Бюро по труда” Габрово;
 11. Даниела Георгиева – главен инспектор, Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово;
 12. Галя Петрова - регионален координатор по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” ;
 13. Кристина Кулева – председател и координатор на РО „Съюз на инвалидите” -Габрово;
 14. Стефка Пенчева - председател на Регионална организация на слепите – Габрово към „Съюза на слепите” в България;
 15. Росица Димитрова - председател на Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” и управител на ДЦВХУ Габрово;
 16. Светла Григорова – директор на Фондация „Грижа за деца с увреждания”;
 17. Ганка Бакалова-Христова - представител на Габровска търговско-промишлена палата;
 18. Даниела Йорданова – председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Габрово;
 19. Росица Йонкова – областен координатор на КНСБ за област Габрово.

 

Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 19 от Закона за хората с увреждания

Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-88 от 14.04.2022 г. на Областен управител на област Габрово.

 

На Еньовден заместник областният управител Кристина Сидорова посети Етнографския музей на открито ЕТЪР,  където от днес в продължение на четири дена габровци и гостите на града ще се радват на богата програма, посветена на Еньовденските празници. Традицията и тази година е спазена и от ранните часове венец от седемдесет и седем билки и половина украсява портата на музея, откъдето всеки преминава за здраве. За поверията, свързани с празника, както и за предстоящите събития в летния сезон Кристина Сидорова разговаря със заместник - директора на музея Ваня Ценкова и Тихомир Църов – връзки с обществеността. Тя се информира и за хода на изпълнение на проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“, с реализирането на който ще се постигне в още по- голяма степен развитие на туристическата привлекателност на РЕМО „Етър“ и превръщането му в жив музей, предоставящ възможности за несезонен, постоянен културен туризъм. Заместник областният управител поздрави и момичетата от читалището при кв. Нова Махала- Габрово, които пресъздават ритуала „Напяване на момина китка“ и благодари на техния ръководител Боряна Христова, затова че възпитават младото поколение в духа на българските традиции.