РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

 

Акт за създаване:
ПМС № 351/20.12.2006г.

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – град Габрово, приет с ПМС № 351/20.12.2006 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова – областен управител на Област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Михаела Стоянова – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация Габрово

 
ЧЛЕНОВЕ:

1.         Невена Минева - Заместник кмет на Община Габрово

2.         Николай Карагьозов - Заместник кмет на Община Дряново

3.         Красимира Йорданова - Заместник кмет на Община Севлиево

4.         Марин Маринов - Заместник кмет на Община Трявна

5.         Георги Маринов - Началник на РУО на МОН

6.         Николай Пенчоков - Директор на РЗИ – Габрово

7.         Мая Радева - Директор на РИОСВ – В. Търново

8.         Евгения Живкова - Началник на РДНСК – Габрово

9.         Галя Врачанова – Златева -  Директор на РДСП – Габрово

10.       Георги Цветков - Началник на отдел "Статистически изследвания - Габрово"

11.       Цветомир Цонков - Директор на ОД на МВР – Габрово

12.       Даниел Бурмов - Директор на ОД ''Земеделие'' – Габрово

13.       Янка Кулинска - И.Д. Директор на ДБТ – ГабровоОснование за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 12 и чл. 14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет и ПМС № 351/20.12.2006г.
Съставът е актуализиран със: Заповед №ОСК–04-01-79/06.04.2022 г.

 


Протокол 07.02.2020

Протокол от неприсъствено заседание на ОССЕИВ/22 юли 2022

zavrashtanetoSMARTistorii