РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
Акт за създаване:
ПМС № 351/20.12.2006г.
Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – град Габрово, приет с ПМС № 351/20.12.2006 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ралица Манолова – областен управител на Област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Михаела Стоянова – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация Габрово

ЧЛЕНОВЕ:
1. Невена Минева - Заместник кмет на Община Габрово
2. Николай Карагьозов - Заместник кмет на Община Дряново
3. Красимира Йорданова - Заместник кмет на Община Севлиево
4. Марин Маринов - Заместник кмет на Община Трявна
5. Георги Маринов - Началник на РУО на МОН
6. Николай Пенчоков - Директор на РЗИ – Габрово
7. Мая Радева - Директор на РИОСВ – В. Търново
8. Евгения Живкова - Началник на РДНСК – Габрово
9. Галя Врачанова – Златева - Директор на РДСП – Габрово
10. Георги Цветков - Началник на отдел "Статистически изследвания - Габрово"
11. Цветомир Цонков - Директор на ОД на МВР – Габрово
12. Даниел Бурмов - Директор на ОД ''Земеделие'' – Габрово
13. Пламен Колев - И.Д. Директор на ДБТ – Габрово
14. Виолета Иванова - Директор на Дирекция ''Инспекция по труда – Габрово''
15. Тодор Костов - Директор на ТП на НОИ – Габрово
16. Захари Дошков - Директор на РЗOK – Габрово
17. Тотка Полякова - Председател на СБЖ – Габрово
18. Светла Пенева - Председател на УС на Сдружение ''Социален диалог 2001''
Основание за създаване:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 12 и чл. 14 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет и ПМС № 351/20.12.2006г.
Съставът е актуализиран със: Заповед №ОСК–04-01-79/06.04.2022 г.

 


Протокол 07.02.2020