РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Постоянна комисия за работа с предложения, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и други административни структури

 

Акт за създаване:
Заповед № РД-02-01-100/08.07.2011 г. на областен управител на Област Габрово

 

Правилник/правила за работа:
Правила за организацията и дейността на
Постоянна комисия за работа с предложения, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и други административни структури,
утвърдени със Заповед № РД-02-01-83 от 08.05.2014 г. на Областен управител на област Габрово

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Николов– заместник областен управител на Област Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
1. Веселин Радков – Главен секретар на Областна администрация – Габрово
2. Юлия Живкова – директор на дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация - Габрово
3. Стела Колева – старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация – Габрово
4. Веселина Георгиева – гл. експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация - Габрово

Основание за създаване:
На основание чл. 7А от Устройствения правилник на областните администрации

Съставът е актуализиран със: Заповед № РД-02-01-32 от 17.02.2022 г.

 


Общи документи

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.