РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя:

№ 2016-004

Статус: Възложена

 

ID на документа в РОП  №760979.

Преписка № 01045-2016-003.

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление.

Правно основание: чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на природен газ за нуждите на обект: административна сграда на Областна администрация - Габрово, находяща се на адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 5”.

 

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Решение за откриване на процедура

 05.12.2016 г.

 

Договор

23.01.2017 г.  

Документи на изпълнител

23.01.2017 г.   

Обявление до АОП за възложена поръчка

23.01.2017 г.  

Обявление до АОП за приключване на договор за обществена поръчка

 27.04.2018 г.