РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2018-002

 

ID на документа в Регистъра на обществените поръчки на АОП: № 883777

Преписка № 01045-2018-0001

 

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление

Правно основание: чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Мотиви за избор на процедурата:

Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, а именно постановление № 191 на МС от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, обн., ДВ, бр. 61 от 5.08.2016 г., изм., бр. 99 от 13.12.2016 г., в сила от 13.12.2016 г. Покупката на горива фигурира в посочения списък с CPV код 09132100-4 /безоловен бензин/ и 09134200-9 /дизелово гориво/.

Договорът за обществена поръчка се сключва по реда на ЗСБТ.

Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на течни горива (бензин А-95-H и дизелово гориво) чрез периодични покупки от търговски обекти (бензиностанции) при условия на 24-часово обслужване и система за безналично плащане за потребностите на автомобилния парк на Oбластна администрация - Габрово”

 

 

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Решение за откриване на процедура

 14.12.2018 г.

 

Договор

 28.02.2019 г.  

Обявление за възложена поръчка

 28.02.2019 г.  

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

 21.02.2022 г.  

Датата и основание за

прекратяване на договора

 Договорът е прекратен на 10.01.2022 г. поради изпълнение на задълженията на страните.