РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2018-001

Статус: Открита

ID в РОП  № 9077173

Правно основание: събиране на оферти с обява за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"

Краен срок за получаване на оферти:

20 юни 2018  г., 17:00 часа

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Обява

 13.06.2018 г.

 

Информация за публикувана обява

 13.06.2018 г.  

Документация

 13.06.2018 г.  

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

20.06.2018 г.

час: 17:14

 

Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти

20.06.2018 г.

час: 17:14

 

Протокол

 27.06.2018 г.  

Договор

 06.07.2018 г.  

Датата и основание за

прекратяване на договора

04.08.2020 г.  Договорът е изпълнен и прекратен на основание чл. 21, т. 1 – с изтичане на срока (12 месеца, 05.07.2019 г.)